Loro Mesak Prontu Hatan Preokupasaun Povu Nian Liagdo Ho Asuntu Veteranos

0
36 views

Racom Maubisse (29/04/2023) Kórdenador Partidu Libertasaun Popular Munisípiu Ainaro Julio da Concição Loro Mesak nia prontu hatan prokupasaun povu nian ligadu ho Asuntu Veteranos. Tamba tuir Mesak labele interpreta Asuntu Veteranos ho Polítika.

“Karik asuntu ruma kolia kona-ba Veterano nian hau prontu atu hatan, tamba iha ita nia belun balu sae iha palku hateten katak PLP maka lakohi taka sai naran 2009 nian  fila ba uma hateten ita nia belun sira katak lalikan fiar boatus sira hanesan ne’e. Uluk sira sei sai hanesan membru do Governu nusa la resolve tia besik ona kampaña maka sira ba kolia iha fatin-fatin. Ema balun hein nia dadus tó nain mós mate tan tamba ne’e belun sira lalikan fiar boatus sira ne’e, tamba saida maka sira lao iha fatin ba fatin sempre temi PLP nia naran bót los ne’e hatudu katak PLP sai hela hanesan fatuk ida iha sira nia sola okos. Tamba ne’e hau lori ohin ba oin hau prontu hatan prokupasaun belun sira nian kona-ba Asuntu Veteranos tamba Veterano ne’e buat ketak partidu ne’e nuat ketak, ami ba sai ona bót laos haré deit PLP nian lae hanesan mós sira deluk sa’e ba bót hodi haré ema hotu” Dehan Loro Mesak 29/04/2023.

Kórdendor PLP Munisípiu Ainaro ne’e haklaekn liu tan katak, Partidu Libertasaun Popular (PLP) hakarak halo mudansa, lori povu Timor-Leste  ba mundu no lori povu Timor-Leste ba moris di’ak maibe atu realija kompremisiu ne’e fila fali ba povu nia vontade hili no eskolla iha loron 21 fulan Maiu 2023 iha gabina de votu.

“Vota ba PLP lori diak ba Timor, vota ba PLP lori ita nia Jeneral Taur Matan Rauk ba sa fila fali hanesan Premeiru Ministru, vota ba PLP imi hili Ainaro oan nain 4. Imi vota ba PLP lori Timor ba Mundu, hau fiar uluk ita lao neneik tebes tamba buat hotu laiha mais agora ami nain 4 kedas iha oin tamba ne’e imi la koiñese Ainaro oan hatudu katak imi maka lakon.” Hateten Loro Mesak.

Aktividade kampaña eleitoral ho tipu diálogo ne’e partisipa másimu husi militante no simpatizante, hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste Komandu Munisípiu Ainaro, no observa direita husi Komisaun Nasional Elisaun (CNE sigla portugés) no Provedoria Direitu Humanus no Justisa (PDHJ)

Jornalista                     Moises Magno

Editór                          Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments