Monday, May 27, 2024
spot_img

Monthly Archives: January, 2022

MAE Liu Husi Diresaun Rekursus Humanus Rekruta Funsionariu Foun ba Vaga 18 Iha Munisipiu Ainaro 

Racom Maubisse; 27/01/2022 Ministeriu Administrasaun Estatal Munispiu Ainaro rekruta funsionariu foun ba iha Departementu Tekniku Planeamentu Monitorijasaun no Relatorio, patremonio no Logistiku, Jestaun Aprovajionamento,...

MAE Liu Husi Diresaun Geral Dezentralizasaun Administrativa Halao Aktualizasaun ba Dadus Sesta Bazika iha Municipiu Ainaro

Racom Maubisse, 28/01/2022, Ministeriu Administrasau Estatal (MAE) liu husi Diresaun Geral, Dezentralizasaun Administrativa (DGDA) halao sosializasaun  ba Postu Adminstrasaun  4 no sucu 21 iha...

Florindo Pereira Xefe Juventude  Manumera  Hato-Builico ” Ita Hamutuk Neon ida hodi Dezemvolve ita nia rai”

Racom Maubisse (28/01/2022) Florindo Pereira hanesan Xefe Juventuda Aldeia Manumera Suku Mulo Postu Administrativo Hato-Builico Municipio Ainaro, ható Mensajen motivasaun ne'e hafoin de halao...

Direktor Executivo SASCS-GPM Filipe da Costa Husu Komunidade Manumera Maulahulo fo Apoiu Aktividade JTM

Racom Maubisse (28/01/2022) Director Executivo Servisu  Apoiu Sociedade Sivil no Audotoria Sosial, Gabinete Premeiru Ministru Filipe da Costa ható Mensajen ne'e  hafoin  halao Surumutuk...

Direktor Executivo SASCS-Gabinete Primeiro Ministro Lansa Fatuk Dahuluk Konstrusaun Sintina Públiku iha Maulahulo Hato-Builico

Racom Maubisse (28/01/2022) Director Executivo Servisu  Apoiu Sociedade Sivil no Audotoria Sosial, Gabinete Premeiru Ministru Filipe da Costa, Sesta feira ne'e halao lansamentu fatuk...

Udan ho Anin Ne’ebe bo’ot iha Semana ne’e Estraga Komunidade nia Ai-horis no Ai-han hanesan batar iha Municipiu Ainaro

Racom Maubisse, 26/01/2022  Udan no anin ne’ebe ho velosidade makas iha Municipoiu Ainaro relasiona ho mos Mudansa klima, fo impaktu ba komunidd sira nia...

Uma UKL Munisipio Ainaro Atinji Ona 70%

Racom Maubisse 24-01-22, Politika Oitavo Governu Constitusional Liu husi Ministeriu Administrasaun Estatal Diresaun Planu Dezemvolvimentu Suco halao ona konstusaun ba uma UKL iha Municipiu...

Direktora Ospital Referal Maubisse ható Parabens Ba Administrador Postu Maubisse foun no Agradese ba Administrador Sesante ba Kóperasaun Durante ne’e

Raco Maubisse (26/01/2022) Gabriela da Conçeicão Magno Pereira ható ida ne'e liu husi intervista ho Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko Kuarta feira loron 26...

Gabriela da C. Magno Pereira  ” Moras Denge Sa’e as Iha Hospital Referral Maubisse Impaktu husi Menus Limpeja  no Mudansa Klimátika”

Racom Maubisse (26/01/2022) Direktora Ospital Referal Maubisse, Gabriela da Conçeicão Magno Pereira hateten ida ne'e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Kaarta feira ne'e iha...

Hahu husi Novembru 2021 tó Janeiru 2022 Ospital Referal Maubisse Rejista Moras Denge Hamutuk 31

Racom Maubisse (26/01/2022) Numeru ne'e ralata husi Direktora Ospital Referal Maubisse Gabeiela da Conçecão Magno Pereira ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Kaurta feira ne'e...

Most Read