Wednesday, June 26, 2024
spot_img

Monthly Archives: May, 2024

Komunidade Domingo Savio ho nia Espoza Produs Kulat Mutin iha Dare Ainaro

Racom Maubisse: 2024, Komunidade Domingos Savio ho nia Espoza produs Kulat Mutin iha aldeia Dare Suco Mulo Posto Administrativo Hato-Builiko Municipio Ainaro. Ba Radio Komunidade...

Sociedade Sivil Municipiu Ainaro Hasoru Malu ho Presidente Autoridade Municipal de Ainaro

Racom Maubisse, 2024: Sociedade sivil Municipiu Ainaro Hasoru Malu ho Presidente Autoridade Municipal Ainaro hodi aprezentaan ba PAM. Iha Surumutuk ne’ebe sociedade sivil Municipiu Ainaro...

Hospital Referral Maubisse Halao Mudansa ba Dirijente Executiva ho Estrutura

Racom Maubisse, 2024: Hospital Referral Maubisse halao mudansa ba estrutura hahu husi Directora Excecutiva mai to’I chefe departementu sira. Relasiona ho mudansa lideransa iha Hospital...

Secretario Estado Komunikasaun Social Vijita Radio Komunidade Maubisse Mauloko

Racom Maubisse, 2024: Planu no politika SEKOMS nian mak sei vijita hotu radio komunidade sira iha teritoriu timor laran tomak hodi hare besik liu...

Presidente Komisaun C Husi Parlamentu Nasional Cedelizia Varia dos Santos: Municipiu Ainaro nia ezekusaun OGE 2024 foin Atinji 28.1% , Kondisaun Estrada Kapital Ainaro...

Racom Maubisse, 2024, membro parlamentu nasiona husi komisaun C ne’ebe lidera husi Presidente Komisaun C Cedelizia Varia dos Santos halao vijita ba municipiu Ainaro...

Deputada Angelina Sarmento Husi Bankada PLP: Municipiu Ainaro nia Ezekusaun orsamentu iha progresu diak, maibe kondisaun Estrada iha Ainaro Villa grave no precisa tau...

Racom Maubisse:2024, Membro Parlamentu nasional husi komisaun C halo vijita ba municipiu ainaro hodi hare konaba progresu ezekuasaun orsamentu iha autoridade municipal de Ainaro. Ba...

Most Read