Sentru Saude Hautio Rejista Moras Ispa 845

0
43 views

Racom Maubisse, 26-06-2024, Sentru Saude hautio, hahu husi fulan Janeiro to’o Marsu tinan ne’e resjista moras infeksaun respiratoriu aguda hamutuk atus ualu haat nulu resin lima. Ba radio komunidade maubisse mauloko, Sefe Sentru Saude Hautio Natalino Pereira Martins hateten  katak;

“Hahu husi fulan janeiro to’o marsu tinan ne’e, sentru saude hautio rejista pasiente moras  infeksaun respiratorio aguda hamutuk atus ualu haat nulu resin lima no kada loron fo konsulta ba pasiente moras ispa tolu nulu resin”. Sefe Sentru Saude Hautio Natalino Pereira Martins.

 Chefe Centro saude Natalino Pereira Martins haktuir liu tan katak;

“Alende ne’e  tuir moras diareia ho total pasiente atus ida lima nulu resin nen no moras neumunia  ka infeksaun iha pasiente rua nulu resin lima, tamba ne’e profesional saude hautio kontinua halo sensibilizasaun no fahe informasaun ba komunidade sira kona ba halo prervensaun ba moras sira, inklui moras iha ambiente ne’ebe saudavel, nune’e  mos, sentru saude hautio, ai-moruk no rekursu humanu sei sufisiente hodi fo atendimentu ba komunidade sira  no total pessoal saude iha sentru saude hautio, hamutuk lima nulu resin tolu kompostu husi postu saude hato-builiku leten, maulahulo no postu saude mau-chiga, inklui klinika nunumoge no leotelu. ”. Akresenta Sefe Sentru Saude Hautio Natalino Pereira Martins.

Reportajem Ekipa Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments