Udan ho Anin Ne’ebe bo’ot iha Semana ne’e Estraga Komunidade nia Ai-horis no Ai-han hanesan batar iha Municipiu Ainaro

0
562 views

Racom Maubisse, 26/01/2022  Udan no anin ne’ebe ho velosidade makas iha Municipoiu Ainaro relasiona ho mos Mudansa klima, fo impaktu ba komunidd sira nia aihoris nomos aihan sira ne’ebe mak kuda iha tos laran hanesan batar, koto, forekili nomos aihan sira seluk.

Relasiona ho udan ne’ebe makas no anin nebe bo’ot tetebes kuaze estraga komunidade nia aihan no aihoris sira iha kintal lara, ho nune’e, ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Afonsu Amaral hanesan Xefe Aldea Sabagu Suco Ainaro Villa, hateten katak komunidade sira kada tinan sempre infrenta problema desastre naturais.

“Ami komunidade ne’e sempre terus kada tinan-tinan tmba  hasoru problema desastre naturais ne’e no aihan sira mos hetan estragus impaktu husi mudansa klima ne’ebe maka agora dadaun ne’e akontese”.dehan xefe Aldeia sabagu Afonsu Amaral

Reprejentate komunidade aldeia sabagu Afonsu Amaral “sujere ba guvernu presija atu responde ida ne’e, tuir nia informa, durante ne’e sira halo tos maibe’e sedauk to tempu  aihan ne’e isin  sempre hetan estragus hotu husi Anin ne’ebe,akontese ne’e kada tinan”. nia halerik.

Relasiona ho akontesimentu udan ho anin estragus komunidade nia aihoris no aihan local sira iha tos laran Sekretaria Muniipiu Jose de Araujo ne’ebe mak foin hetan posse iha dia 25 de Janeiro 2022 hateten katak;.

 “Hau rekonhese katak mudansa klimatika ne’e ne laos akontese  deit iha ita nia rain maibe ne’e akontese mos iha mundo tomak tmba ne,e hau husu liu ba komunidade sira atu tau atensau liu seguransa ba ainhan sira tamba ne’e presija ita atu asegura didik ita nia aihan sira iha fatin atu nune’e bele atende ita nia nesesidade iha tempu badak ne’e”. Nia hatutan liu tan  katak, situsaun ne’ebe maka gaora infrenta ne’e antes kedas husi dirasaun meteorolojica mos  informa ona katak  atensaun liu ba asira ne’ebe hela iha foho leten, mota ibun, no foho lolon sira atu atensaun makas tamba sei akontese udan bo’ot no anin sei halo rai halai no mota tun, tmba ne’e hanesan autoridade lokan fo atensaun liu ba iha komunidade sira liu-liu Munisipiu Ainaro nian presija atensaun ba sira ne’ebe maka hela iha fatin remotas sira.

Alende ne’e secretaria Mùnisipiu Ainaro Jose de Araujo husu atu ho desastre ne’ebe maka akontese  laos iha deit Timor maibe ne’e akontese mos iha mundu tomak, tamba ne’e husu ba komunidade sira atu tau liu atensaun no asegura ba aihan sira e mos lao sai karik kuidadu-an.

Jornalista         : Clementina Fatima

Editor             : Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments