Monday, May 27, 2024
spot_img

Monthly Archives: January, 2023

Sigundu Kom PNTL Esquadra Maubisse Natalino António Hateten, Prontu Kópera Ho Komunidade Sira

Racom Maubisse (20/01/2022) Natalino António, hanesan Segundu Komandante Foun PNTL Esquadra Maubisse, dehan iha ida ne'e iha  diskusaun  Planu asaun Suku kona-ba  Redusaun Riksu...

Redus Risku Dezastre Naturais PLAN Liu MAHARU Fasilita Ona Formasaun Ba Suku Tárjetu 5 Iha Maubisse, Hodi Kria Planu Asaun

Racom Maubisse (20/01/2023)  Atu diskute Planu asaun Suku ba Redusaun Riksu Dezaste tamba ne'e  MAHARU Hamutuk ho PLAN organiza Workshop ho Autoridade Komunitaria husi...

MAHARU Parseria Ho PLAN Fasilita Planu Asaun  Redusaun Risku Dezastre Ba Suku Tárjetu 5 Iha Maubisse Munnisípiu Ainaro

Racom Maubisse (20/01/2023)  Fundasaun Maubisse Hametin Futuru (MAHARU) Hamutuk ho PLAN INTERNASIONAL, realija Workshop ho Autoridade Komunitaria husi Suku 5 iha Postu Administrativu Maubisse....

Governu Liu Husi  MAE Inaugura Uma UNP Iha  Rileco, Suku Maubisse Munisípiu Ainaro

Racom Maubisse (20/01/2023) Sesta Feira ne'e Vice Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Lino de Jesus Torezão Inaugura Uma Naroman ba Povu (UNP) Iha Aldeia Rileco...

ADM Ainaro Inaugura Uma UNP Iha Lientuto Suku Aituto Maubisse

Racom Maubisse (19/01/2023) Kinta Feira ne'e Administrador Munisípiu Ainaro, Leovigildo Amaral Pereira, Akompaña husi Administrador Postu Maubisse, Inaugura Uma Naroman ba Povu (UNP) Ne'ebé...

Direktora PARCIC Junko Ito, Husu Grupu Produtores Kafe Iha Maubisse Kaer Nafatin Kafé Hanesan Riku Soin Ba Moris Futuru Oan Sira Nian

Racom Maubisse (18/01/2023) Direjente PARCIC Junko Ito,  Hateten ida hanesan Lian Motivasaun Ba Komunidade Produtores Kafé  Iha Maubisse, no Grupu sira ne'e'eb Hola parte...

Prezidente ACT Evangelino Monteiro “Iha Teritóriu Nasional Tós Kafé Hektares 8.000 Halao Ona Rehabilitasaun

Racom Maubisse (18/01/2023)  Prezidente Asosiasaun Café Timor (ACT) relata ida ne'e  iha surumutk ne'ebé realija husi Kóperativa Multi Sektorial Moris Foun Kafé Nain Maubisse...

ADM Postu Maubisse Entrega Premeiu Ba Manan Nain Kompetisaun Kualidade Kafé Husi Grupu Hahimau Maubisse

Racom Maubisse (18/01/2023) Administrador Postu Administrativu Maubisse Claudinoo Mendonça, entrega Mákina Manual dulas Kafe nian ho osan montante $ 500 (Dolar Atus Lima) ba...

MAP Liu Husi ACT Oferese Mákina Rehabilataun Kafé 3 Ba Grupu Komunidade Produtores Kafé Maubisse

Racom Maubisse (18/01/2023) Mákina hirak ne'e Entrega direita husi Administrador Postu Maubisse, Prezidente Asosiasaun Kafé Timor (ACT), no Dirktora PARCIC ba Membrus Grupu husi...

COCAMAU Aprejenta Relatóriu Finasas 2022 Nian Ba Membrus Grupu Iha Maubisse

Racom Maubisse 18/01/2023 Kóperativa Multi Sektorial Moris Foun Kafé Nain Maubisse COCAMAU (sigla Portuges) Kaurta feira ne'e halao enkontru ho embrus Grupu sira iha...

Most Read