Monday, May 27, 2024
spot_img

Monthly Archives: August, 2021

WARDA DEZENVOLVIMENTU TURISMU MAUBISSE MAULOKO (WDTMM)

WARDA DEZENVOLVIMENTU TURISMU MAUBISSE MAULOKO (WDTMM) Warda Dezenvolvimentu Turismu Maubisse Mauloko (WDTMM) refleta oinsa atu dezemvolve Turismu komunitaira iha Posto Administrativu de Maubisse, no turismu...

KOLABORADOR ZONA MAUKOLI MAUBISSE “VOTA BA UKUN RASIK AN LORI SUSAR NO TERUS MAIBE ORGULHO TAMBA HETAN LIBERDADE”

DOMINGOS ALBERTO CARLOS, KOLABORADOR ZONA MAUKOLI MAUBISSE “VOTA BA UKUN RASIK AN LORI SUSAR NO TERUS MAIBE ORGULHO TAMBA HETAN LIBERDADE” Timor Leste nia ukun...

Dom Norberto Husu Komunidade Maubisse Kuda Aifunan Iha Dalan Ninin Sira, Hodi Infeita Maubisse

Dom Norberto Husu Komunidade Maubisse Kuda Aifunan Iha Dalan Ninin Sira, Hodi Infeita Maubisse, Tamba Maubisse Sai Hanesan Fatin Potensial Ba Turismu No Gortikultura. Rai...

KOMANDANTE PNTL POSTO MAUBISSE HUSU KOMUNIDADE SIRA KONTRIBUI HODI BELE HETAN VASINASAUN

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Komandante PNTL Posto Administrativu de Maubisse, hateten katak, durante loron sanulu PNTL sei servisu hamutuk ho parte saude nune’e...

KOM. PNTL PA MAUBISSE: TINAN 22 LIU BA ITA VOTA HO TERROR NO INTIMIDASAUN, OHIN LORON KONTENTE MAIBE TRISTE HO PANDEMIA COVID-19

KOMANDANTE PNTL POSTO MAUBISSE: TINAN 22 LIU BA ITA VOTA HO TAUK NO TRISTE TAMBA TERROR NO INTIMIDASAUN, OHIN LORON ITA KONTENTE MAIBE TRISTE...

OGL CLAUDINO MENDONCA ITA LABELE SELBRA KONSULTA POPULAR 30 DE AGOSTO TAMBA INFRENTA HELA MORAS KOVID-19

OFICIAL GOVERNU LOCAL PA MAUBISSE CLAUDINO MENDONCA ITA LABELE SELBRA KONSULTA POPULAR 30 DE AGOSTO TAMBA INFRENTA HELA MORAS KOVID-19 Iha tinan ida ne’e ita...

CHEFEF SUCO MAULAU: 30 DE AGOSTO 1999 ITA BA VOTA HO TAUK, TANIS NO HALERIK

CHEFEF SUCO MAULAU: 30 DE AGOSTO 2021 ITA SELEBRA KONSULTA POPULAR HO KONTNTE MAIBE IHA 1999 ITA BA VOTA HO TAUK, TANIS NO HALERIK. Konsulta...

XISTO ALVES LEMOS: SELEBRA KONSULTA POPULAR BA DALA 22 PA MAUBISSE DISTRIBUI NECECIDADE BAZIKU BA KOMUNIDADE IHA SUCO TOLU

Konsulta popular ne’ebe realiza iha dia 30 de Agosto 1999, husi Nasoes Unidas, fo tebes anin fresku ba povu Timor Leste, hodi disidi nia...

Populasaun Municipio Ainaro 13.000 Maka Simu Ona Vasinasaun

Populasaun Municipio Ainaro 13.000 Maka Simu Ona Vasinasaun Numeru ne’e hato’o husi Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira Sabado fim de Semana ne’e iha Urahou...

Formasaun Website ba Radio Komunidade Sira.

Tekniku DNCRC-SEKOMS fo formasaun durante loron ida ba Jestor no tekniku husi radio komunidade 16 husi municpiu Sanulu resin rua inklui Raeoa Oecusse. Iha...

Most Read