Monday, May 27, 2024
spot_img

Monthly Archives: June, 2021

Secretaria Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonça Hateten Servisu Hamutuk Buat Hotu Sei Lao Diak

Secretaria Municipio Ainaro Aguida Judit Mendonça Hateten Servisu Hamutuk Buat Hotu Sei Lao Diak. Lia hirak ne’e hato wainhira Intervista ho Jornalista Radio Komunidade Maubisse...

Manorin Nain Tecnologia Multimidia ESTVA Horai-Quik Kontenti ho Formasaun Jornalismu Baziku

Manorin Nain Materia Tecnologiamulti Midia ESTVA Horai-Quik Kontenti ho Oputunidade Osan Mean Liu husi Formasaun Jornalismu Bajiku ne’ebe Fasilita Husi Radio Komunidade Maubisse ba...

ARKTL Suporta Radio Komunidade Maubisse Mauloko Fasilita Formasaun ba Estudante ESTVA Hohraiquic Maubisse

ARKTL Suporta Radio Komunidade Maubisse Mauloko Fasilita Formasaun Estudante ESTVA Hohrai-Quic Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro. Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Segunda Loron 27 Fulan...

Racom Mauloko ho ARKTL Fasilita Formasaun Jornalismu Baziku Ba Estudante ESTVA Hohraiquic Maubisse

Racom Mauloko Servisu Hamutuk ho ARKTL Fasilita Formasaun Jornalismu Baziku Ba Estudante ESTVA Hohraquic Maubisse Durante Fulan 3 Hahu Segunda Ne’e. Ligado ho ida ne’e...

Domingos Mendonça: Tempu Udan Komunidade Susar Asesu ba Estrada iha Aldeia Sira

Xefe do Suku Maulau Domingos Mendonça Prokupa ho Kondisaun Estrada Liga ba Aldeia Susar Atu asesu iha Tempu udan. Prokupasaun hato Tamba iha Tempu Bailoron...

Komunidade Aldeia Tolu Suku Malau Seidauk Asesu ba Roman Energia Eletrisidade

Komunidade Aldeia Tolu Suku Malau Seidauk Asesu ba Roman Energia Eletrisidade. Prokupasaun ne’e hato husi Xefe do Suku Maulau Domingos Mendonça Kuarta Loron 30 Fulan...

Dom Virgilio Husu ba Sarani Maubisse Atu Kolabora ho Ekipa Saude hodi Simu Vasinasaun

Archebispu Arqui Diocese Metropolitana de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB husu ba Sarani Maubisse Atu Kolabora ho ekipa Saude hodi Simu...

Archebispu Arquediocese Metropolitana de Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB, Vizita Paroquia Maubisse

Iha Vizita Amu Bispu nian ne’e, Simu husi Amo Paroco Maubisse, akompanha husi Amu Vigariu Ainaro, Amu Vigariu Paroquia Maubisse, Residencia iha Hatobuilico, Autoirdade...

Archebispu Arquidiocese de Dili D. Virgilio do Carmo da Silva SDB, Fo Bensaun Ba Klinika São Joaquim Maubisse

Iha Loron Sabado 26, Juñu tinan ne’e, Archebispu Arquediocese Metropolitana de Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB, hato'o parabens ba Madre Karmelita...

Carmelita Oliveira Hato’o Obrigado no Agradese ba Amu Sira Husi Kongregasaun Sejuita Nia Tulun

Inan Feton Carmelita da Conceição Olivera, hato’o lian agradesementu wainhira Simu Matereal dapur nian,Kulisaun no Aihan nesasidades bajuku hosi Igreja Liu husi Servisu Solidaridade...

Most Read