Monday, May 27, 2024
spot_img

Monthly Archives: December, 2021

Ekipa USAID Halao Enkontru ho Pontu Fokal FONGTIL Municipio Ainaro Kona ba Lalaok Sistema Saude Iha Municipiu Ainaro

Racom Maubisse (23/12/2021) Kinta Feira Loron 23 fulan Dezembru 2021 foin lalais ne'e, Ekipa USAID halao Enkontru ho Pontu Fokal FONGTIL Municipio Ainaro, no...

NGO Belun Realiza Diálogu Ho Autoridade Lokal Posto Administrativo Ainaro Vila

Racom Maubisse, 18/12/2021, Sesta Feira Ne’e Centru Nasional Chega servisu hamutuk ho ONG Belun halao diologu komunitario ho komunidade no atoridade lokal Posto Administrativo...

Ministru Turizmu Comercio Industria Loke Feira Komersial Iha Munisipio Ainaro

RACOM MAUBISSE MAU-LOKO 18/12/2021 Ministeru Turizmu Komérsiuno  Indústria, Liu Husi Diresaun Nasionál Komérsiu No Diresaun Nasionál Marketin Loke Feira Komersial Iha Munisípiu Ainaro, Hodi ...

Frater Jose de Araujo da Costa “Husi Feto Simples no Feto Foho Moris Mai Maksoin Nai Jesus Kristu”

Racom Maubisse (24/12/2021. Natal Lori Domin no Damen ba ema hotu ho Presenja Kosok Oan Nai Jesus Kristo. Relasiona ho ida ne'e iha Misaa Loron...

Reprejentante ADM Ainaro Eduardo Almeida Barros Entrga Estudante Estájiadus UNTL Fakuldade Medisina 84 ba Universidade

Racom Maubisse (22/12/2021) Xefe Departementu Protokolu Municipio Eduardo Almeida Barros, Reprejenta Administrador Municipio Ainaro, Kuarta Loron 22 fulan Dezembru ne'e entraga Estudante Esájiadu Fakuldade...

Estudante UNTL Fakuladade Medisina 84 Finaliza Esájiu iha Maubisse Municipio Ainaro

Racom Maubisse (22/12/2021) Estájiu ida ne'e hanesan estájiu komunitaria ne'ebe halao durante fulan rua ho balun iha Postu administrativo Maubisse Municipio Ainaro. Ne'ebe halao...

Xefe Suku Maubisse Wilson Nivio Agradese Plaka Ne’ebe maka Konstroi husi Estudante UNDIL iha Sede Suku Maubisse Villa

Racom Maubisse (21/12/2021) Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko xefe Suku Maubisse Villa Wilson Nivio Mendonça hateten, Lembransa ida ne'ebe maka konstroi husi Estudante...

Estudante UNDIL Departementu Saude Públika Finaliza Aktividade Estajiu iha Suco Maubisse Municipio Ainaro

Racom Maubisse (21/12/2021) Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko  Reitor Universidade Dili (UNDIL) Jose Agostinho Belo liu husi intervista ho Jornalista Radio Komunidade Maubisse...

Xefe Suku Maulau Domingos Mendonça “Husi Mau Alin 15 Maromak hili Pe. Claudino Sai hanesan Bibiatan”

Xefe Suku Maulau Domingos Mendonça " Husi Mau Alin 15 Maromak hili Pe. Claudino Sai hanesan Bibiatan diak hodi Servi Povu no Sarani. Racom Maubisse...

Ho Prezensa Pe.Claudino M. Maia, Presidente Com. Manuel de Araujo “Fitun Nabilan husi Edi Tutun Mosu iha Hahimau”

Racom Maubisse (20/12/2021) Lia hirak ne'e hato'o husi Presidente Komisaun Organizadora  Missa Agradesementu Amu Claudino Mendonça Maia iha Kapela Hahimau Suku Maulau Maubisse Municipio...

Most Read