Presidente PLP Taur Matan Ruak Hateten, Wainhira Povu Fo Fiar Kaer Ukun Iha Governasaun da Sia Sia, Sei Tau Prioridade Ba Seitór Turizmu no Kulturál

0
71 views

Racom Maubisse (29/04/2023) Prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak, kompromete bainhira povu fó fiar iha elisaun parlamentár hodi forma  Governu  programa prioridade ida maka hakarak  hadia fatin distinasaun  Turizmu ne’ebé rai ne’e iha, no dezemvolve uma lisan sai fatin hametin unidade no Turizmu Kulturál.  Alende atu lao ho diak no dada investór  mai investe maka tenki tau atensaun ba iha seitór Tele Komunikasaun liu-liu iha rede intrnet ne’ebe oras ne’e lao lentu tebes.

“Turizmu ita tenki iha internet ida ke lao lais no siguru, dadaun ne’e dada  bolu dehan fibraótika husi Australia mai ita nian para halo internet ida ke lais no baratu liu. Ida seluk maka fatin entaun ita hakarak tau osan ba Kristu Rei ita hakarak muda Dili ne’e nia oin furak la hanesan ida agora ne’e entaun saida maka ami halo dadaun ne’e muda tia Portu Dili ba Tibar.” Dehan Prezidente Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak liu husi  diskursu polítika iha kampaña ho tipu diálogo ba militante simpatizante no povu Ainaro iha Salaun Paroquial Ingreja Santa Maria Munisípiu Ainaro Sabado 29/04/2023.

“Ita nia uma lulik sira, ita dadaun ne’e ita ajuda ita nia Sekretátiu  Estadu Arte no Kultura atu ajuda hadia ita nia uma lulik sira mais saida maka ita hakarak halo, halo diak para orienta ba turizmu kultural. No ikus ita sira moris ne’e hametin ita nia relasaun.” Hateten Prezidente PLP.

Alende ne’e Prezidente PLP ne’e kuntinua deklara liu tan hakarak kuntinua no hametin nafatin programa sira ne’eb’e durante ne’e nia lidera hanesan Xefe Governu implementa ona, no sei kuntinua nafatin  implementa programa sira ne’ebe maka seidauk finaliza iha VIII Governu Konstitusional.

“Ita laos konta Ist’oria deit ita halo buat ne’eb’e ba ema hotu nia diak. Agora saida maka ita hanoin atu halo ita iha problema tolu ida diversifikasaun ekonomia entau saida maka ita hakarak, ita hakarak konsentra dada ita inan aman presija haré buat ne’ebé ita halo sira apoiu ita para resolve ita nia problema liu-liu mikit no kiak iha ita rain ita tenki kombate. Se funu ita bele halo  tamba sa hikis kosar ba moris diak ita labele halo, mais kuandu ita halo ida ne’e premeiru ita tenki oin mos hatene saida maka ita hakarak , ita hatene saida maka ita halo e buka solusaun ba ita nia problema sira.” Hateten Taur Matan Ruak.

Tamba ne’e ba militante simpatizante PLP no povu Munisípiu Ainaro Matan Ruak husu;

“Bele dada bandeira CNRT nian, PD no seluk nian tan mais vota ne’e vota ba Plataforma ne’e, tamba ita ne’e manan nanis ne’ebe sira vota ba seluk ne’e hanesan joga karik ema kaer karta mate tamba ne’e imi vota ba ida ne’ebé, vota ba númeru 3, labele haluhan fila fali ba uma transmiti ba sira katak, hau hakarak ajuda imi mais hau hakarak imi nia votu  imi fiar katak ita sei halo. Funu ida susar ita bele tamba saida maka dezemvolve ita nia Nasaun ita labele.” Hakotu Nia

Fatin hanesan Kórdendor PLP Munisípiu Ainaro Julio da Conceição “Loro Mesak” katak Partidu Libertasaun Popular (PLP) hakarak halo mudansa, lori povu Timor-Leste  ba mundu no lori povu Timor-Leste ba moris di’ak maibe atu realija ida ne’e fila fali ba povu iha loron 21 fulan maiu 2023 iha gabina de votu.

“Vota ba PLP lori diak ba Timor, vota ba PLP lori ita nia Jeneral Taur Matan Rauk ba sa fila fali hanesan Premeiru Ministru, vota ba PLP imi hili Ainaro oan nain 4. Imi vota ba PLP lori Timor ba Mundu, hau fiar uluk ita lao neneik tebes tamba buat hotu laiha mais agora ami nain 4 kedas iha oin tamba ne’e imi la koiñese Ainaro oan hatudu katak imi maka lakon.” Hateten Loro Mesak.

Aktividade kampaña eleitoral ho tipu diálogo ne’e partisipa másimu husi militante no simpatizante, hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste Komandu Munisípiu Ainaro, no observa direita husi Komisaun Nasional Elisaun (CNE sigla portugés) no Provedoria Direitu Humanus no Justisa (PDHJ)

Jornalista                     Moises Magno

Editór                          Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments