Monday, May 27, 2024
spot_img

Monthly Archives: August, 2022

Adm Posto Maubisse Claudino Mendonca Fo Posse ba Estrutura Uniaun Estudante Posto Adm Maubisse

Racom Maubisse, 29/08/2022, estudante mak hanesan agensia transformasaun no futuru ba nasaun no sociedade, tamba ne’e iha serimonia tomada de posse ba estrutura uniaun...

Uniaun Estudante Posto Adm Maubisse Halao Seremonia Tomada De Posse Ba Estrutura Iha Maubisse

Racom Maubisse 29/08/2022 Uniaun Estudante Posto Adm Maubisse Halao Seremonia Tomada De Posse Ba Estrutura Iha Salao Paroquial Maubisse, Aldeia Hatufae Suco Maubisse Villa...

Komunidade Suku Foho-Ai-Liku Posto Hato-Udo Ainaro Selebra Loron Konsulta Popular 30 de Agosto, Hamutuk ho Estudante UNTL

Racom Maubisse, 29-09-2022, Autoridade no komunidade Suku Foho-Aliku hamutuk ho estudante estajiadu husi UNTL realiza seminariu kona-ba konsolida komunidade inkluzivu, unidade no justu hodi...

MOP Foti Ona Dadus ba Konstrusaun Estrada Ermera Liga Hato-Builiku Ainaro

Racom Maubisse (17/08/2022) Ba Rádiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Xefe Aldeia Laklo Letefoho Munisípiu Ermera Francisco Soares Iha nia Rezidénsia Hateten Komunidade Sira Prontu Oferese...

Care Internasinal Hamutuk Ho ME Halao Workshop Municipal Hadia Kualidade Edukasaun Husi Ensino Baziku

Racom maubisse 26/08/2022 Care Internasinal Hamutuk Ho Ministeriu da Edukasaun halao Workshop loron ida iha Municipiu Ainaro konaba Hadia Kualidade Edukasaun Husi Ensino Baziku,...

KI Realiza The Dili Dialogue Forum 2022, Presidente KI Husu Jornalista No Media Nain Sira Respeita Kode Etika Jornalismu

Racom Maubisse, 25/08/2022, Kada Tinan Konselho de Imprensa Timor Leste sempre realiza The Dili Dialogue Forum (DDF), maibe tinan liu ba labele realiza tamba...

Uma Lisan Betufu Aihou Halo Preparasaun Hodi Realiza Serimonia Inaugurasaun

Racom Maubisse 24/08/2022 Timor Leste iha nia kultura no trasaunsaun ne’ebe beiala sira husi hela desde tempu naruk e kultura mak identidade uniku Tior...

Chefe CHC Hautio Jose Casimiro Lopes Hakotu Is Tamba Tara-an

Racom maubisse 24/08/2022 CHC Haautio lokaliza iha Aldeia Hautio, Suco Mulo Posto Administrativo de Hatobuilico, Municipiu Ainaro, iha estabeecimentu CHC ho Klinika maternidade ida...

Uma Lisan Felafu Ausmeta Tartehi Maubisse Hahu Halo Preparsaun Simu Feto San Umane Ba Inaugurasaun

Racom Maubisse 24/08/2022 Timor Leste ninia identidade mak kulturae ultura mak reprezenta identidade Timor Leste nian, ho nune’e komunidade no lia nain emos kuku...

Chefe Familia Atus Lima Resin Iha Suco Casa Ainaro Desde Ukun-an To’o Agora Seidauk Asesu Ba Be Mos

Racom Maubisse, 23/08/2022, Principiu fundamental husi ukun rasik-an mak komunidade sira livre husi kaik no mukit, inklui asesu ba be mos, roman eletricidade no...

Most Read