Monday, June 24, 2024
spot_img

Monthly Archives: March, 2022

CVTL Municipiu Ainaro Fasilita Formasaun Loron Tolu Ba Komuniddade Suku Aituto PA Maubisse

Racom maubisse 26/03/2022, CVTL Municipiu Ainaro Fasilita Formasaun durante Loron Tolu Ba chefe Aldeia nain sia iha Suco Aituto no Komuniddade afetadu desastre naturais...

Ministeriu Saude Ho NGO HAMNASA No Ekipa Jestaun Kriji Lansa Vasinasaun P’fizer Iha Munisipio Ainaro

Racom Maubisse, Sexta Feira Nee, 25/3/22, Ministeru Saude Ho NGO HAMNASA (Hamutuk Nasaun Saudavel) No Ekipa Jestaun Kriji Lansa Vasinasaun P’fizer Iha Munisipio Ainaro No...

Sec. Estado Arte & Cultura Halo Sorumutu Ho Adm Ainaro, Konaba Programa Salva Guarda Património Kultural

Racom Maubisse, 24-03-2022, Sekretário Estado Arte No Cultura, Teofilo Caldas Vijita Municipiu Ainaro no halo sorumutu ho Administrador Munisipio Ainaro hodi koalia konaba programa...

Profile Posto Administrativu Maubisse Municipiu Ainaro

Kondisaun Geografia Posto Administrativu de Maubisse Posto Administrativu de Maubisse sai hanesan cidade ki’ik ida ne’ebe konhecido ho iklima malirin no fresku tebes hare husi...

Historia Badak Prezensa Igreja Catolica Iha Maubisse ho Katequista Luciano no Nai Lulik sira

Posto Administrativu de Maubisse sai hanesan cidade ki’ik ida ne’ebe konhecido ho iklima malirin no fresku tebes, babain ema hanaran maubisse hanesan eropa kik...

Xefe do Suco Liurai Antonio da Graca, ho Sosializasaun Programa Bolsa da Mae-Jerasaun Foun husi MSSI, Sei Lao Ho Diak

Racom Maubisse, 03/24/2022, MSSI Munisipiu Ainaro  Sosializa Programa Bolsa Da Mae-Jerasaun Foun “Subsidiu ba Inan Isin-Rua no ba Labarik sira (0-3)” Iha Posto Administrativu...

MSSI Munisipiu Ainaro  Sosializa Programa Bolsa Da Mae-Jerasaun Foun Iha Posto Administrativu Maubisse

Racom Maubisse 03/24/2022, MSSI Munisipiu Ainaro  Sosializa Programa Bolsa Da Mae-Jerasaun Foun “Subsidiu ba Inan Isin-Rua no ba Labarik sira (0-3)” Iha Posto Administrativu...

Ekipa Konjunta GPM No GVPM Asuntu Sosiais, Ekipa Jestaun Kriji  No MS Halao Sorumutuk Ho Atoridade Munisipio Ainaro

Racom Maubisse, Tersa Feira, 22/3/22, Ekipa Konjunta Gabinete PM no Gabinete Vice Primeria Ministra Asuntu Sosiais, Ekipa Jestaun Kriji Inklui Ministeru Saude halao sorumutuk...

Kondisaun Klima iha Maubisse Difikulta Konstrusaun Fatin Turizmu Komunitaria Iha Kamlai Maubisse

Racom Maubisse (23/03/2022) Kondisaun ne'e relata husi Servisu Administrasaun Finansas Kóperativa COCAMAU Maubisse no asumi mós knár ba iha Programa Turizmu Komunitaria ne'ebe maka...

Nelson José  Hateten Udan La Sai Obstaklu Ba Tós Nain Sira Maibe Fó Rejultadu Diak

Racom Maubisse (23/03/2022) Lian Motivasaun ne'e ható husi Kórdenador Servisu ba Aktividade Kafé husi Kóperativa COCAMAU nian iha Maubisse Nelson José, hafoin halao ekontru...

Most Read