Autoridade Munisipio Ainaro Abertura Jogu Manu Futu No  Jogu Bola Gulin Iha Posto Adm Ainaro Vila

0
9 views

Racom Maubisse, 08/04/23, Administrador Munisipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira  iha abertura jogu refere informa  atktividades jogu ida ne’e loke tama nia parte hetan atorijasaun hosi mae hodi autorija kompania Eli Unipesoal lda hodi loke jogu ne’e  atu bele  halibur joven dejenpregu sira hodi bele servisu iha jogu refere.

Ba radio Komunidade Maubisse mauloko, hateten katak;

“Atktividades jogu ida ne’e loke tama nia parte hetan atorijasaun hosi mae hodi autorija kompania Eli Unipesoal lda hodi loke jogu ne’e  atu bele  halibur joven dejenpregu sira hodi bele servisu iha jogu refere”.

Administrador nemos husu ba jogu bola gulin  no manu futun atu kumpri regras no hodi labele mosu prolema wain hira mosu prolema nia parte sei foti dejijaun hodi hapar jogu refere.

Resposavel MTCI Munisipio Ainaro Francisco Xavier Hatutan;

“Jogu Nebe Kompania Ho Administrador Loke Sei Dauk Iha Legalidade No Sei Dauk Prense Rekejitus Hosi Ministeru Turismu Komersu No Industria Tamba Ne’e Nia Parte Husu Kompania Tempu Badak Tenke Kompleta Dokumentu Hodi Bele Registu Legal Jogu Refere Iha MTCI”.

Entertatu iha abertura jogu refere makrak perjensa maksimu hosi autoridade munisipio atoridade lokal suku ainaro, MTCI Munisipio Ainaro Parte Siguransa PNTL, Diretor Jestaun Merkado Munisipio Ainaro no linas sektorais sira iha Munisipio Ainaro.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments