Fundasaun NAFOFILA Halao Treinamentu ba Stake Holder Sira Konaba Violencia Bazeia Ba Jeneru No Violencia Domestika

0
11 views

Racom Maubisse, 6/4/23, Fundasaun NAFOFILA hamutuk ho pontu voal  violencia bajeia ba jeneru Munisipio Ainaro, halao refres  trening ba stake holder sira mai hosi postu hat  iha Munisipio Ainaro hodi desamina informasaun konaba violencia bajeia ba jeneru no violencia domestika.

Ba Jornalista nRadio Komunidade Maubisse Mauloko, Manajer Programa Fundasaun NAFOFILA Selviana de Fatima Miranda informa;

“Objetivu hosi refres  trening ida ne’e oinsa atu hasae kunesementu komunidade konaba lei violencia domestika no atu minimiza komunidade sira hosi hahalok violencia inklui hanorin mos estake holde sira oinsa bele akompanha violensia sira hanesan mensiona iha leten no oinsa bele fo hanoin ba komunidade sira atu labele komete iha violensia bazeia ba jeneru no violensia domestika iha familia no sociedade”.

Iha Fatina hensan Maria Fatima da Costa hanesan partisipante haktuir mos katak;

“Hanesan participante hau sinti orguillu ho formasaun ida ne’e tamba bele haklean ami nia kunesementu hodi minimija prolema sira nebe akontese iha ami nia komunidade, aldeia no suco liliu konaba violencia bajeia ba jeneru no violencia domestika”.

Tamba ne’e Maria Fatima da Costa Rekomenda ba Organizasaun NAFOFILA atu kontinua halao programa ne’e bebeik nune’e bele halo socializasaun ba iha komunidade.

Entertantu aktividade trening refere konaba violencia domestika no violencia bajeia ba jeneru, ida ne’e Fundasaun NAFOFILA laos halao deit iha Ainaro Vila, maibe halao ona iha posto tolu seluk hanesan posto Hatu-Udu, Maubisse inklui Postu Hatu-Builiku no Ainaro.

Jornalista Natalino Mendonca

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments