Vice Ministra Turismu Comunitariu, Inacia da C. Texeira ho Ekipa Vijita Fatin Turismu Komunitariu Rabilau Maubisse

0
268 views

Racom Maubisse, 26/04/2022, Politika VIII Governu Konstitusional liu husi Ministeriu Turismu Comersio e Industria, Vice Ministra Turismu Komunitariu no Kultura, mai ho planu ne’ebe foka ba turismu em jeral nomos especifiku ba turismu komunitariu, katak lori turismu hakbesik-an ba komunidade, ho nune’e iha tinan 2021, MTCI koko halao programa pilotu ba uluk suco lima iha teritoriu Timor laran tomak, inklui municipiu Ainaro mak hetan pakote rua ida mak iha suco Nunumogue Hatobuilico no ida seluk mak iha Suco Maubisse Villa, Posto Maubisse Municipiu Ainaro.

Iha vijita kortesia ne’ebe halao husi Excia Vice Ministra Turismu Komunitariu ho ekipa halao iha Lidun rabilau Maubisse, ba jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Vice Minstra Turismu Komunitariu no Kultura hateten katak;

“Objektivu husi vizita ida nee haree liu konaba implementasaun turizmu komunitariu iha terreno, oinsa bele haree direitamente nia exekusaun ho progreso no mos dadalia ho kordendaor sira no komunidade atu haree dezafio saida maka sira hasoru no saida mak governu bele tulun para hadia fila fali ou aumenta fila fali ho solusaun balu liga ba programa turismu komunitariu ne’ebe mak lao hela iha ne’e (Rabilau Maubisse)”.

Vice Ministra Turismu Komunitariu ne’e hatutan liu tan katak;

“Aktividades ha’u haree progressu lao diak maibe tempu udan difisil tebes atu implementa obra infraestrutura, mais hau fiar katak kolaborasaun ho komunidade no autoridade ho nai suku diak tebes tanba uluk ami labele asesu estrada susar karreta atu liu mai leten, maibe ohin iha progresu boot tanba karreta bele tama too iha nee, signifika katak aban bairua fatin nee transfere ba fatin turismu estrada atu asesu tama mai diak tebes tanba komunidade kopera diak iha turizmu rabilau nian”

Iha vizita rerefe husu konaba oinsa vice ministra nia hare progresu iha fatin refere kompara ho fatin seluk, lider turismu komunitariu iha MTCI ne’e hateten katak;

“Ha’u senti konparasaun fatin ida lahanesan kadavez atitude ema nian pensamentu no kolaborasaun mak lahanesan, ida nee mak dezafio mais iha rabilau nian agradese tebes  kopersaun entre kordenador, presedente no mos grupo traballu nian lao diak tebes no komuindade no nai xefe suku mos iha ko’operasaun diak , tamba ne’e ha’u senti baibhira serbisu  hahu ne’e sempre  defisil maibe ha’u fiar katak ho equipa organizasaun nebe maka ami forma metin nafatin ho komitmentu ha’u fiar katak sei hatudu resulatdu iha aban bainrua, no turizmu komunitariu sei nakfilak ba turizmu komunitariu ida diak ba aban bainrua no sai ikon inportante ba  Maubisse, liliu Munisipiu Ainaro”.

Konstrusaun ba fatin turismu komunitariu maske lao neneik ka tarde tamba klima no udan ne’ebe la fo fatin, maibe vice ministra ne’e enkoraja ekipa WARDA ho komunidade sira nomos autoridade local atu servisu hamutuk nafatin hodi dezemvolve fatin turismu komunitariu rabilau ho diak nune’e ba futuru bele dada vijitante sira, liu liu tuista sira mai vijita Maubisse liu liu fatin turismu rabilau Maubisse.

Jornalista      :Natalino Mendonca

Editor               :Joaquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments