Presidente WARDA Turismu Komunitariu Maubisse Adelino M. E. Santo, Orgulho ho Vijita Vice Ministra Tuirsmu Komunitariu iha Rabilau Maubisse

0
334 views

RACOM MAUBISSE 25/04/2022 Vice Ministra Turismu Comunitariu no Kultura Inacia da Conceição Texeira ho Ekipa Vijita Fatin Kontrusaun Turismu Komunitariu Rabilau Maubisse, relasiona ho Vizita refere, Presidente WARDA Dezemvolvimentu Turismu Komunitariu Maubisse Mauloko Adelino Mendonca Espirito Santo, Sente Orgulho ho Vijita Vice Ministra Tuirsmu Komunitariu iha Rabilau Maubisse

Ba Jornalista Radio Komunidadee Maubisse Mauloko, Presidente WARDA Dezemvolvimentu Turismu Komunitariu Maubisse Mauloko Adelino Mendonca Espirito Santo, haktuir katak;

“Ha’u Sente Orgulho ho Vijita Vice Ministra Tuirsmu Komunitariu ho ekipa iha Rabilau Maubisse, nune’e bele hare besik liu tan servsu ne’ebe mak ita halo iha ne’e konaba turismu komunitariu,  ida ne’e hanesan surpreza ida vizita mai iha fatin turizmu ida nee I hanesan Vice Ministru tuir fali mai haree projetus komunitariu sira nebe maka investimentu mai husi governu, nebe agora daudaun ita hamutuk ho lider komunitariu sira ho joven sira komunidade iha nee ita konstroi hela daudaun tuir item nebe maka ministeriu fo, oinsa bele halo e agora daudaun ita konstroi hela buat nebe maka tuir item ministeriu MTCI fo”.

Presidente WARDA Dezemvolvimentu Turismu Komunitariu Maubisse Mauloko ne’e salienta liu tan hodi dehan nia iha esperanca katak orsamentu ne’ebe mak destinada mai iha turismu komunitariu rabilau sei gasta ho resonsabilidade nune’e bele finaliza programa tuirsmu komunitariu ne’e ho diak, e lideranca turismu komunitariu ne’e haktuir liu tan katak;

“Hau iha esperansa katak orsamentu nebe maka  destinada mai iha turismu komunitaria rabilau, orsamentu povu ninian e esperansa katak osan nee ita sei bele uza tuir nia mata dalan lolos para bele atinji objektivu nebe maka ministeriu fo, e komprometidu katak sei bele halo agora daudaun ita halo buat nebe maka furak tebes, maibe ita seidauk fo sai ba publiku atu bele haree maske too loron ida nia finalizxasaun ema hotu sei bele haree no aziste nia diak nee too iha nebe”.

Tamba ne’e president WARDA ne’e husu atu ekipa WARDA ho komunidade sira nomos autoridade local Posto Maubisse, inklui lideranca komunitariu, jovens sira tenke servisu hamutuk neon ida laran ida, kahe kabas ba malun nune’e hodi tau hanoin hamutuk ba dezemvolvientu turismu komunitariu iha Rabilau Maubisse, labele ida idak halo ninian maibe hamutuk ho forca ida deit hodi bele kontribui nune’e bele dezemvolve turismu iha Rabilau Maubisse.

Jornalista      :Natalino Mendonca

Editor               :Joaquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments