Fundasaun MAHARU ho Plan fo Formasaun, Salva Guarda no Direitu Labarik iha Maubisse

0
492 views

Racom maubisse 21/04/2022 Fundasaun MAHARU hamutuk ho Plan Internasional halao formasaun durante loron rua  konaba Salva Guarda no Direitu Labarik hodi Garantia Protesaun Ne’ebe diak ba Labarik iha Sociedade nia laran, iha Postu Administrative Maubisse, Munisipiu Ainaro

 Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Direktor Fundasaun Maharu Bonifacio Sereno haktuir katak formasaun nee koalia kona ba Salva Guarda No Protesaun Labarik tamba ne’e;

“Objektivu hasoru malu iha fatin nee Plan ho Fundasaun MAHARU fo formasaun konaba salva guarda no protesaun labarik e atividade nee sei halao ba loron rua no programa nee apoiu husi Plan no Plan mos mai fasilita atividade nee liu-liu kona ba salva guarda protesaun labarik ba Eskola 17 nebe maka existe iha Munisipiu Ainaro no escolar sira ne’ebe maka tarjetu, Fundasaun MAHARU konsentra hamutuk iha fatin ida ne’e atu bele hetan formasaun ba loron rua, ne’e tamba sira maka sai hanesan embaixador, depois sira lori fali ba  transforma ba komunidade sira” .

Iha fatin hanesan Delsio Guimaraes hanesan Pontu Vocal Politika Salva Guarda Ba Labarik No Foinsae sira husi Plan Intrernasional haktuir mos katak;

“Treinamento ohin no aban organiza husi  Fundasaun MAHARU no Plan Internasional hanesan fasilitador ba treinamentu ne’e, tamba ne’e objektivu husi treinamentu nee atu hasae kapasidade ba mestri sira no mos ba estudante sira ne’ebe maka existe iha Munisipiu Ainaro nune’e sira bele hatene konaba asunto politika salva guarda ba labarik no foinsae sira, protesaun ba labarik no protesaun direitu labarik, inklui lejislasaun ka lei sira nebe maka ita nia estadu liu-liu ita nia estadu produs hodi koalia ba asunto labarik sira nian, entaun ho ida ne’e maka ita realiza treinamento ida ne’e ba sira atu iha koinesementu ba asunto ida nee”.

Tuir observasaun nota katak participantes sira participa ho maksimu tebes husi eskola 17, iha Municipiu Ainaro hodi rona no hatene kona ba asunto sira nebe maka ligadu ho material neebe fo husi treinador husi Plan Internasional, espera katak ho formasaun ne’e bele sai hanesan bukae ida nune’e bele lori ba haklakekn fali iha sira nia escola no sociedade.

Jornalista           : Natalino Mendonca

Editor                  : Joaquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments