Koms CNE Alcino de A. Baris, Objektivu Husi Eduaksaun Sivika, Konaba Kampanha Eleitoral, Eleisaun Presidensial, Krime Eleitoral, Keisa no Reklamasaun

0
501 views

Racom Maubisse, 08/02/2022, Komissariu CNE Doutor Alcino de Araujo Barris halao edukasaun sivika iha Posto Administrativu hat ne’ebe hamahan-an iha municipiu Ainaro mak hanesan, Posto Ainaro Villa, Posto Hatu-odo, Posto Hatobuiico no Posto maubbisse, inklui Municipiu Manufahi, ho objektivu mak hodi halo preparasaun ba eleisaun presidensial ne’ebe sei akontese iha tempu badak.

 Ba Radio Komunidade Maubisse, liu husi talkshow radio ne’ebe realiza iha Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Komisariu CNE Alcino de Araujo Baris haktuir katak;

“Dia 2 de Marsu hahu ona kanpana elitoral tanba nee tuir lei neebe maka regularize kona ba kanpanha eleitoral ba eleisaun presidensial ho 15 dias hafoin sira halo inskrisaun iha 20 dias ba kandidatura presidente da republika, depois publika sai iha jornal da republika dekretu de governo lei konaba loron eleisaun iha 19 de Marsu 2022 tinan nee”

 Komisariu ne’e hatutan liu tan katak;

“Iha 20 dias para atu halo inskrisaun, sese maka atu konkorre iha eleisaun ne’e 20 dias, agora tuir fali 20 dias kanpanha elitoral 15 dias, ne’e ita konta husi neba konta husi 2 dias de silensiu 1 dia mai kedas 18 de Marsu too 19 de Marsu husi 16 nee mai too 15 dias, tanba ne’e maka konta husi 15 dias atribui ba kandidatu sira atu halo kanpanha eleitoral bainhira sira fiksa ona husi Tribunal de Rekursu, publika sai iha jornal da republika liu husi STAE ho CNE hetan publikasaun iha jornal da republika”.

 Ho lista ida nee CNE organiza kandidatu sira hatama ida idak nia programa ninia kalendariu para hanesan nee Komisaun das Eleisoens bele organiza sira labele soke malu,  sira labele monu iha fatin hanesan, no oras hanesan tamba ne’e tuir Komisariu CNE ne’e;

 “Tanba 17 kandidatu kedas entaun iha momentu nee sira hatama kedas sira nia kalendariu ba iha fatin fatin depois CNE maka sei halo ou setting fali ho sistema automatikamente  ida, ne’ebe soke sira tenki hadia pelumenus 15 dias nee atribui sira nia orariu nebe sufisiente, no kandidatu sira bele halo ona kanpanha eleitoral”.

Iha intervista husu konaba Saida mak Krime eleitoral, Komisariu CNE Alcino de Araujo Baris, haktuir katak;

“Krime eleitoral ne’e regulariza ita, e iha  Timor-Leste iha ona kodiku penal rasik i akumula konaba krime eleitoral entaun koalia kona ba oras hahu no akaba hotu ona nudar autor politika sira atu kanpanha tenki respeita adversariu sira nia dignidade labele tolok, difama, diskrimina, ho relijiaun ka rasa,  hirak nee konsidera hanesan krime eleitoral”.

Tamba ne’e Komisariu CNE ne’e husu kandidatu presidente sira labele obriga ema atu tuir kanpanha labele mobiliza estudante no labarik sira atu tuir kanpanha, tanba sira laiha direitu, sira iha direitu ba eskola no seidauk iha biban atu assume kargu politika, buat sira nee hotu maka iha kodiku penal desde kedas iha resenseamentu to’o kontajen de votus iha artigu 229 no artigu 242 iha kodiku penal regularize ita nia atitude hotu-hotu ne’ebe iha potensialidade ka intensionalmente viola.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments