Edukasaun Municipiu Ainaro Simu Mahein São João Paulo II Husi Municipiu Manufahi iha Fronteira Turiscai ho Maubisse

0
503 views

Racom Maubisse 02/12/2022 Edukasaun Municipiu Ainaro hamutuk ho Autoridade Municpiu Ainaro, padre, madre no Autoridade Posto Maubisse, lia nain, Estudante, professors no Sarani balun,  Simu Mahein Edukasaun São João Paulo II Husi Posto Administrativu Turiscai Municipiu Manufahi iha Fronteira Entre Turiscai ho Maubisse, Direktur Servico Da Edukasaun Munisipiu De Ainaro aumesmu tempu hanesan mos presidente komisaun, Oscar de Araujo, ba Radio Komunidade Maubisse mauloko Sabadu semana ne’e Hateten katak;

“Eventu Resepsaun oficial  ba Ilhas São João Paulo II, parte edukasaun municipiu Ainaro Korden ho parte Eudakasaun Manufahi Iha Dia 27 De Janeiru e ami konkorda halo planu estratejiku i ohin dia 12 nee bele halo resepsaun oficial entregue  husi Edukasaun Manufahi ba Edukasaun Munisipiu Ainaro,  nia prosedementu maka Manufahi Entrega iha ne’e, kamara edukativu sivis i militares husi munisipiu Ainaro Inklui postu hat nomeadamente Maubisse, Hatobuiliku, Ainaro Villa, Hatu-Udo, ami sei simu Illas Sao Paulo II nian lori no proseisaun too Maubisse sei pauza kalan ida i Domingo missa tuku 9  maka sei lori fali ba munisipiu Ainaro”.

“Dia 14 Reverendissimu Bispo  Dom Virgilio Do Carmo da Silva SDB, ho Sua Exelensia Ministru da Edukasaun, sei partisipa iha missa abertura nee depois maka  destaka ita nia Ilhas São Paulo ba iha Postu Hatu-Udo,  durasaun 3 meses maka passa fali ba Ainaro Villa  3 meses, Hatubuiliku 3 Meses Maubisse 3 Meses Kompletamente Nia Perkursu Vizita  Ita Nia Mahein  Edukasaun Durante Tinan Ida Iha Munisipiu Ainaro”.

Director Edukasaun Municipiu Ainaro ne’e, Salienta liu tan Katak;

Ita nia Ilhas São Paulo II sei vizita eskola tama eskola iha nivel do enssino hothotu bele transforma ita nia manorin no kanorin sira hotu komunidade edukativu em jeral bele muda ita nia mentalidade ita iha simplisidade onetidade i transforma ita nia siensia sabedoria nunee ita nia manorin kanorin epeialmente Munisipiu Ainaro  bele sai mos masin no naroman ba mundu tomak”.

Iha fatin hanesan Administrador Munisipiu Ainaro Leovigildo Pereira mos haktuir katak;

“Objektivu ida ohin nee mai hodi  simu ita nia illas mahein edukasaun nebe maka entrega husi munisipiu Manufahi ba fali Munisipiu Ainaro mai horik mos ho estudante sira nomos professors sira durante tinan ida depois maka entrega fali ba munisipiu seluk”.

Iha fatin hanesan Director Edukasaun Municipiu Manufahi Trinitus Sarmentu Hatete Katak;

“Ohin ofisialmente ami entrega São João Paulo II Mahein  ba Ministeriu da Eddukasaun nian e nudar Santo ba ita sarani tomak iha fatin ida nee, ami sei entrega lori reinu rai Manufahi nia naran ami entrega ho kondisaun ne’ebe maka diak hanesan tinan ida liu ba Mahein São João Paulo II hein hela reinu rai Manufahi e ohin iha fatin rai Turiskai, oficialmente rai Manufahi sei entrega ho kondisaun ne’ebe diak, tamba ne’e organiza ba, tau matan ba, atu nune’e ita nia mahein bele tau matan ba ita nia oan sira iha eskola”.

Ho prejensa São Paulo nian ita espera katak bele muda mentalidade no karakter oan sira nian hodi sai ssidadaun diak 100% ba rai lulik ida nee i sai fieis  ba rai ida nee, atu nune’e ita nia aon sira ne’ebe escolar no hetan edukasaun husi manorin nain sir abele sai matenek hanesan fini diak ida tuir Sao Joao Paulo dehan “Imi mak Masin rai Nian no Naroman Mundu Nian” hahu agora no ba future hodi dezemvolve Timor Leste sai Nasaun ne’ebe furak iha Mundo nia matan.

Jornalissta          : Natalino Mendonca

Edditor                 : Joquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments