MSSI Municipiu Ainaro Regista Kazu Ho Tipu Oi-Oin Hamutuk 55

0
746 views

Racom Mauloko Maubisse,11/02/22, Ministeriu Soliedaridade Social Municipiu Ainaro Regista kazu adulto  hamutuk 55, kazu refere rejistu iha tinan 2021 nian no tuir dadus ne’ebe relata mai husi  Postu Ainaro Villa, Posto Hato-udo, Posto Hato-Builuko, no Posto Maubisse, hamutuk 55 kazus no kazu sira ne’ebe maka rejistu husi Tipu oi-oin.

Ba Radio komunidade Mauloko, Diretora MSS Munisipio Ainaro Natercia de Jesus Cesar hateten, kazu Adultu ne’ebe maka rejista iha tinan 2021 total kazu55 no kazu sira ne’e maka hanesan kazu violensia sexual (VS), violensia domestika (VD) violensia domestika Abandonado (VDA), no kaju abandonado, total husi kaju sira ne’e mak hamutuk 55 kazu, no kazu hirak ne’e maka rejistu ona iha MSS Municipiu Ainaro no kazu sira ne’e  mai husi Postu 4 hanesan mensiona iha leten tamba ne’e Directora MSSI Municipiu Ainaro ne’e haktuir katak;

“Iha tinan 2021 Munisipi Ainaro Rejista kazu  hamutuk 55, kazu sira ne’e tuir tipu ida-idak ne’ebe relata hosi tekniku sira, tuir postu ida-idak, no iha Postu Ainaro Villa rejista kazu hamutuk 25, Postu Hato-udo 8, Maubisse 13, no Hato-Buloco 9, no kazu sira ne’e rejista às liu maka kazu abandonado”. Dehan Direktur Natercia.

Nune’e nia hatutan tan, ba kaju sira ne’e rejistu tuir tipu idak-idak maka hanesan; “Kaju ba adolesente sira,  ne’ebe maka ita foti hosi postu Ainaro Villa kaju VD iha 6, kaju VDA 5, Ameasa Abandona 1 no kaju ne’ebe maka rejistu total kaju 25. Iha Postu Hato-udo rejista kaju violensia Domestika abandonado total 8, no Iha Postu Maubisse rejistu kaju  VD iha 1, kajau Abandonadu iha 11, kaju Abuzu seksual iha 1 total 13. Nomos posto Hatu-builico ita regista kazu VD iha 1, kaju VDA iha 1, Abandonadu iha 7, total kaju 9, tamba ne’e hanesan hau relata ona katak total ba kazu sira ne’e hamutuk 55”, no kaju sira ne’e rejistu iha tina 2021. dehan Natercia

Nia mos salienta tan katak; “Vitima sira ne’ebe maka hetan kazu grave liu MSSI halo ona transferensia ba iha uma mahaon Munisipiu Same no Suai, e MSSI Ainaro apoi fundus ba vitima sira no ba tinan 2022 nian MSSI Ainaro rejista ona Kazu hamotuk 34  mai husi Postu 4 ne’ebe mak hamahan-an iha Municipiu Ainaro”.

Husi parte MSSI Municipiu Ainaro halo ona planu no proposta atu hari uma mahon ida iha Munsipiu Ainaro, maibe sedauk hetan resposta, hein katak ho proposta ne’ebe parte MSSI Municipiu Ainaro hatama ona ba iha Nasional bele hetan resposta nune’e MSSI Municipiu Ainaro bele kria kondisaun hodi tau matan ba vitima sira kazu violensia sexual (VS), violensia domestika (VD) violensia domestika Abandonado (VDA), no kaju abandonado.

Jornalista     : Clementina Fàtima

Editor            : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments