Estudante Universitariu UNDIL 62 (ne’en nulu resin rua) Halao Surumutuk ho Xefe Suku Maubisse Villa

0
218 views

Racom Maubisse, 16/11/2021, Estudante Universitariu UNDIL Halao Surumutuk ho Xefe Suku Maubisse villa Wilson Nivio Maria Pereira Mendonça hodi esplika konaba objektivu Estajiu durante fulan ida iha Suco Maubisse Villa.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Xefe Suku Maubisse villa Wilson Nivio Maria Pereira Mendonça hateten katak;

“Surumutuk ida ne’e hamutuk ho ita nia estudante sira Husi Uniniversidade Dili ne’ebe sira mai halao sira ninia estajio ou peskija iha suku Maubisse atu nune’e bele hetan dadus ou bele foti dadus sira liu liu liga ho sira ninia area iha Saude Publiko”.

Lider Komunitariu Suco maubisse Villa ne’e haktuir liu tan katak;

“Estudante sira hanesan joven sira ne’ebe ke foinsae, sira maka rin ba nasaun ida ne’e sira maka sei kontinua obra sira ne’ebe Heroi sira husik hela ne’ebe ke lao hela entaun ita hare katak ho prejensa estudante sira iha ne’e bele hetan dadus ruma ne’ebe mai husi komunidade liga ho sira ninia area ida ne’ebe sira estudu ba por ezemplu bele hetan dadus diak ruma hanesan problema ne’ebe sociedade ho komunidade enfrenta iha Aldeia ou iha suku ida ne’e, sira mos bele fo solusaun para bele resolve problema ne’ebe mak komunidade enfrenta, tamba ida ne’e mak sira nia prejensa iha suku Maubisse”.

Husu konaba total alunus hira mak halao estajiu iha Suco maubisse Villa, Lider komunitariu Suco maubisse Villa ne’e haktuir liu tan katak;

“Total Alunus ne’ebe destaka mai iha suku Maubisse hamutuk 62 (ne’en nulu resin rua) sira fahe ba area rua area A ho area B no iha area rua ne’e ita fahe balun hela iha sede suku, no balun hela iha uma estado nian ne’ebe mak husi suku halo servisu hamutuk no kopera atu sira bele hela ba”.

Depois de surumutuk ho Cehefe Suco Maubisse Villa, Responsabel Estudante Estajiariu Franjelino dos Santos husi Universidade Dili, haktuir katak;

“Nu’udar estudante iha nivel Universitario hanesan pilar tolu ne’ebe mak ami hetan ami sempre halao iha Edukasaun peskija no dedikasaun, tamba ne’e Edukasaun ami hetan ona iha ami ninia Universidade liu liu Universidade Dili no dadaun ne’e ami iha faze segundo hanesan peskija oinsa atu hatene moris komunidade nian relasiona ho ami nia area iha Saude Publiku”.

Aktvidade estajio ida ne’e sei halao durante fulan ida iha Suco Maubisse Villa Posto Maubisse Munisipio Ainaro, no aktividade ida ne’e foka liu kona ba oinsa estudante sira atu hetan dadus konkreta konaba problema komunidade nian, oinsa atu fo solusaun liu husi kolabora hamutuk ho Autoridade Lokal Munisipal to iha Nasional.

Jornalista        : Melvia Maria

Editor              : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments