Archebispu Arquediocese de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB, Inaugura Capela São Jose Mauchiga

0
252 views

Racom Maubisse: 17/11/2021, Archebispu Arquediocese de Dili Dom. Virgilio do Carmo da Silva SDB, Inaugura Capela Sao Jose Mauchiga Iha Foho Cablaki hun, no iha naugurasaun ne’e participa husi Amu Paroco Maubisse, Amu Canociano sira iha Estasaun Misinoriu Aitutu Rina, Amu Vigariu Maubisse Residensia Permanente iha Hatobuilico, Adjunto Komandante PNTL Municipiu Ainaro, Secretariu Estado Pescas, no sarani Mauchiga.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Archebispu Arquediocese de Dili Dom. Virgilio do Carmo da Silva SDB hateten katak;

“Ohin Ha’u hau mai halao inagurasaun ba kapela ida ne’e tamba hetan komvite husi Paroquia Maubisse, mai vizita Estasaun Missionaria Aituto Capela Mausiga ho objektivu rua  primeiro inaugura sira nia capela ne’ebe sarani sira prepara kleur ona  no ohin inaugura kapela ida ne’e, e segundo  fo crisma ba joven atus rua resin, oportunidade diak ida ohin hasoru malu ho sarani sira iha foho Kablaki nia hun ne’e mak oportunidade diak ida lori ami hotu halibur hamutuk ho sarani sira iha ne’e, depois de covid bele halibur hamutuk hodi festeza ita nia fiar sarani nian iha momento ida ne’e.”

Entertantu Amu Archebispu haktuir liu tan katak ho nia vijita iha Capela Mauchiga nia parte kontente tebes tamba ho kovid-19 kleur mak la hasoru malu ho sarani sira, tamba ne’e tuir lider Igreja Katolica Diocese de Dili ne’e katak;

“Elojia ho sarani sira nia esforsu hodi prepara an tamba uluk nanain loron hirak ne’e udan hela deit, maibe horseik ohin fatin kapas los ne’ebe ohin  bele prepara  diak halibur sarani hotu-hotu iha zona ida ne’e  ohin Ha’u hare katak zona ida ne’e laos deit sira ne’ebe crisma,  maibe iha ita nia autoridade iha mos ita nia governantes balu mos  atu hodi halo rame liu tan sira nia festa, ho ida ne’e ita hare katak partisipasaun maximu tamba ema barak tuir e nu’udar ema sarani katak laos mai festa  deit,  maibe desde dader mai to momento agora tuku 2  ona ne’e missa, crisma, inaugurasaun ba capela ema hotu tuir duni  hatudu duni sira nia sentimentu hamrok, hamlaha ba Maromak Nia Lia Fuan  hodi halibur hamutuk  hodi rona no simu Cristo Nia Futar isin ba loron ida ne’e, ne’e duni  Ha’u nia apresisaun no mos parabens ba sarani hotu tamba sira hatutan tebes sira nia intusiasmu  hodi  halibur hamutuk iha loron ida ne’ebe komunidade selebra festa fiar nian.”

Aleinde inagura Capela Sao Jose Mauchiga fo mos Sakramentu Crisma ba Crismadus hamutuk atus rua resin, ho ida ne’e Archebispu Arquediocese de Dili Dom. Virgilio do Carmo da Silva SDB haklean liu tan katak,

“Ha’u senti kontenti tebes tamba ita nia preparasaun atu tama ona ba Adventu tama ba Natal ninian hodi fo crisma ba joven sira , momento diak ida hodi bele fanu fila fali ita nia joven sira atu hotu-hotu bele loke-an hodi hasoru adventu iha preparasaun ba natal ho ambiente ida ne’ebe iha paz, dame no  responsabilidade, laos deit ba sira ne’ebe foin crisma maibe joven hotu-hotu sarani hotu-hotu sai instrument paz ninian.”

iha naugurasaun ne’e participa husi Amu Paroco Maubisse, Amu Canociano sira iha Estasaun Misinoriu Aitutu Rina, Amu Vigariu Maubisse Residensia Permanente iha Hatobuilico, Adjunto Komandante PNTL Municipiu Ainaro, Secretariu Estado Pescas, no sarani Mauchiga.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments