Presindenti Komisaun Organizadora Kapela São Jose Mauchiga Joaquim Magno “Total Orsamentu Ba Konstrusaun $ 19,876.5cen

0
267 views

Presindenti Komisaun Organizadora Kapela São Jose Mauchiga Joaquim Magno “Total Orsamentu Ba Konstrusaun $ 19,876.5cen.

Racom Maubisse: Relsiona ho konstrusaun ba kapela ne’ebe hari husi komunidade Suco Mauchiga maka iha dia 17/11/2021, Archebispu Arquediocese de Dili Dom. Virgilio do Carmo da Silva SDB, Inaugura Capela Sao Jose Mauchiga Iha Foho Cablaki hun, no iha naugurasaun ne’e participa husi Amu Paroco Maubisse, Amu Canociano sira iha Estasaun Misinoriu Aitutu Rina, Amu Vigariu Maubisse Residensia Permanente iha Hatobuilico, Adjunto Komandante PNTL Municipiu Ainaro, Secretariu Estado Pescas, no sarani Mauchiga.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Presidente Komisaun Organizadora Joaquim Magno haktuir katak;

Kapela ne’e hahu husi 2011 depois material menus para tiha depis kontinua fali, husi Amo Canosiano sira, ekuando  mai servi fali iha Estasaun Missionari Aituto Rina Servi  mos  ho sentru sira nune’e ami kria enkontru,  forma kedas komisaun, konlho pastoral hodi bele kontribui hamutuk  atu nune’e bele avansa ami nia capela ida ne’e  to’o ohin loron  hetan bensan husi Amo Bispo”.

Presidente Komisaun Organizadora ne’e haktuir liu tan katak maske hasoru dezafius oi oin, tamba kondisaun Estrada, eletricidade ne’ebe seidauk lakan to’o ohin loron e mos kauza husi pandemia kovid-19, maibe ami nafatin servisu hamutuk ho amu kanosiano sira iha Estasaun Misionariu Aituto Rina hodi bele realiza ami nia kapela ne’e to’o hotu e maske parte balun seidauk hotu, ne’ebe tuir presidente ne’e katak;

“Orsamentu ne’ebe utiliza ba kontrusaun capela ida ne’e, mai duni husi ami sarani ou komunidade sucu ida ne’e, total orsamento hamutuk $ 19,876.5cen, maibe ami sei husu ajuda nafatin ba empresario sira atu fasilita hanesan semente  kaut ida ou besi lolon ida mai ami atu bele hatutan ami nia kbi’it ne’e hodi bele remata ami nia konstrusaun capela ida ne’e to ohin loron bele hetan bensaun  husi Amo Bispo”.

Maske hasoru difikuldades barak husi komunidade Suco Mauchiga iha halao konstrusaun Capela São Jose iha Mauchiga, maibe ho esperanca ne’ebe metin no solidu ikus mai Capela refere bele finalize hodi hetan inagurasaun no bensaun husiArchebispu Arquediocese de Dili Dom Virgilio do Carmo da Silva SDB.

Jornalista        : Melvia Maria

Editor              : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments