Secretario Estado Komunikasaun Social Vijita Radio Komunidade Maubisse Mauloko

0
19 views

Racom Maubisse, 2024: Planu no politika SEKOMS nian mak sei vijita hotu radio komunidade sira iha teritoriu timor laran tomak hodi hare besik liu tan konaba kondisaun real radio komunidade sira.

Relasiona ho vijita Sekoms nian ne’e ba jornalista radio komunidade Maubisse Mauloko, Secretario Estado Komunikasaun Social Expedito Loro dias Ximenes hateten katak;

“Ohin hau mai vijita Radio mauloko maubisse hodi hare besik liu tan nia kondisaun no nia lalaok tamba ita hotu hatene katak Radio mauloko Maubisse nia papel importante tebes-tebes  iha maubisse sai hanesan sentru ka fatin turistiku iha ita nia rain, ida nee radio mauloko nia papel importante tebes-tebes tamba nee mak ohin hau mai vizita radio komunidade mauloko e mos mai liu hare konstrusaun torre iha fleixa Ainaro”.

Secretario Esatdo ne’e hatutan liu tan katak, SEKOMS hare katak;

“Radio komunidade nian papel importante hanesan  linha frente ba informasaun no fo sai informasaun tamba nee mak nono governo nia programa tinan lima ba seitor komunikasaun social tau moss atensaun ba radio komunidade sira, no hau halao ona vizita ba radio komunidade barak e ohin hau mai iha radio komunidade maulok, hau hare besik sira nia kondisaun e hau hare radio komunidade nia kondisaun diak, sira iha jornalista nain ( 5)  iha ekipamentus nnebe naton, maske nune bele hetan mos atensaun husi governo, no ohin sira husu liu ba kapasitasaun no mos reforsa sira nia ekipamentus balun, sira nia kobertura laos deit iha maubisse,  maibe to’o iha ainaro, hatoudu, dala barak to mos iha same, nune governu nafatin fo atensaun”. haktuir Expedito Loro dias ba jornalista sira.

 Depois de vijita tiha radio komunidade Maubisse iha mos surumutuk ida entre Autoridade local no Konselho radio ho Secretario Estado Komunikasaun Social iha sala vijita Racom Maubisse. Nune’e konselho Radio Maubisse husu ba SEKOMS atu fo formasaun ba jornalista Radio Komunidade Maubisse iha future;

“Konselho radio komunidade maubisse husu mos liu-liu kapasitasaun ba jornalista sira e ida nee ami anota hela  no ami sei fo atensaun ba dezenvolimentu radio komunidade maubusse mauloko no moss radio komunidade sira seluk, segundo hau mai iha foho boot aas tebes iha fleixa nian atu hare besik  liu ba konsrtusaun torre ne’ebe iha oitavo governo konstitusional nebe halo torre (3) ida iha Lospalus ida iha Maliana no ida iha Ainaro, e Bobonaro ho Lospalus hau ba hare ona no besik atu remata ona, tuir kontratu nebe iha, maibe ida iha Ainaro Fleixa nee hau mai hare iha atrajo oituan tamba fator klima, fator ambiente, fator situasaun Estrada, nebe atu lori ekopamentus husi Estrada boot mai fatin  konstrusaun nee susar uitoan, e tuir tekniku nebe taumatan ba iha konstrusaun torre iha fleixa ninian katak atinje ona 70%, ita hein katak ho kondisaun klima nebe iha governo fo ona prolonga mento ba aumenta tan fulan rua ba konstrusaun nee bele remata, ida nee  nono governu senti katak konstrusaun torre 3 no tore sira seluk nebe halo tan iha orsamentu tuir mai”.

Observasaun SEKOMS nian ba Radio Komunidade Maubisse lao kapas tebebs ho lideransa jestor nian;

“Lalaok Radio Komunidade Maubisse nian tuir hau nia observasaun, ida nee lao kapas ho lideransa irmaun Joaquim hanesan jestor, ita senti dehan radio maoloko nee nia informasaun makas no sentidu mos bele sai ona lian ba ema nebe lian laek, nebe radio mauloko nee ita bele senti katak hanesan komunidade nian duni, nebe governo sei bele fo atensaun no mos radio sira seluk husu mos Ar. Administrador atu mos apoio nafatin konselho radio”. Hakotu SEKOMS.

Iha fatin hanesan Administrador Posto Maubisse haktuir katak;

“Agradece ba vijita SEKOMS nian iha Radio Komunidade Maubisse hodi bele hare besik liu tan situasaun ril radio komunidade nian, nune’e bele halo planu ne’ebe diak hodi melhora diak liutan radio komunidade maubisse iha future”.

Nune’e Presidente Konselho Radio Komunidade Maubisse, haktuir katak;

“Sente orgulho ho vijita Excia SEKOMS nian iha Radio Komunidade Maubisse, maibe rekomenda atu iha treinamentu jornalismu ba jornalista foun sira iha Radio Komunidade Maubisse Mauloko”.

Ho vijita SEKOMS nian iha Radio Komunidade Maubisse Mauloko, hein katak ba oin SEKOMS sei bele tau konsiderasaun ba Radio Komunidade Maubisse no radio komunidade sira iha timor laran tomak nune’e bele hadia nia kualidade informasaun, rekursus humanus nomos ekipamentus sira.

Jornalista : Juvito Maria Nunes

Editor      : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments