Presidente Komisaun C Husi Parlamentu Nasional Cedelizia Varia dos Santos: Municipiu Ainaro nia ezekusaun OGE 2024 foin Atinji 28.1% , Kondisaun Estrada Kapital Ainaro Uluk Aat, Agora Sai At Liu Tan, Precisa Hadia

0
37 views

Racom Maubisse, 2024, membro parlamentu nasiona husi komisaun C ne’ebe lidera husi Presidente Komisaun C Cedelizia Varia dos Santos halao vijita ba municipiu Ainaro hodi halao surumutuk ho Presidente Autoridade Municipal Ainaro, inklui secretario municipiu no directores linhas ministeriais sira ne’ebe mak hamahan-an iha autoridade municipal de Ainaro.

Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Presidente Komisaun C Husi Parlamentu Nasional Cedelizia Varia dos Santos hateten katak;

“Municipiu Ainaro nia ezekusaun OGE 2024 foin Atinji 28.1%, ne’e ita labele dehan at liu maibe diak naton tamba nia diak liu ne nia tenki atinji to 35% hanesan ne’e tamba ita hatene fulan oin tama ona 6 mezes ona nia tenki atinji 50% e ami mos nota katak iha mos dividas balu nebe mak sira iha, liu-liu EDTL nian nebe mak seidauk selu to agora, dividas ne’e mai kedas husi 2021 maibe orsamento rasik sira la tau para atu selu dividas sira ne’e ida ne ami preokupa, ami mos hare ba sira nia reseitas, e reseitas konaba aban bainrua quando ita implementa desentralizasaun tenki iha reseita rasik, Ainaro 2023 sira foin iha reseita $1000 deit, 2024 ami hare iha $6.000 ital deit, maibe ezekuta to’o ona 98% reseitas oituan, karik nune maibe iha difikuldade barak mak kobre iha ne’e maibe  nia hatama direita ba iha nasional hanesan terras, ema aluga propriedade ruma iha ne’eba osan tama direita ba iha nasional, policia sira prenda kareta ka motor selu taxa osan sira nee, tama direita ba iha nasional, entaun ida ne’e mos sai preokupasaun ba ami komisaun C, orsida ami sei foti hotu asunto sira ne’e ami mos kolia ba sira quando ita tama ona iha hoje 2025 nian, entaun ami mai feskaliza ami nota, espera katak iha oje 2025 bele melhora diak liu tan”. Haktuir president Komisaun C husi Parlamentu Nasional.

Presidente Komisaun C Husi Parlamentu Nasional Cedelizia Varia dos Santos haktuir liu tan katak; “Hanesan prezidenti komisaun C nebe mak trata ba asuntu finansas publika, laos asuntus finansas publika deit maibe orsamento jeral estado hotu nebe fas parte iha komisaun C ninia kopetensia, e ami nia papel ida husi parlamento e liliu ba deputado sira mak ami tenki halo fiskalizasaun ba orsamento do estado nebe mak aprova ona, tamba ne’e nia objetivo ida ohin lolos nebe makami mai iha ne’e, ami lakoi hare deit ba hoje 2024 maibe mos ami atu hare mos ba HOJE 2023 nebe mak nunu governo ne’e, fas parte tiha ona wainhira halo orsamento ratifikativu, maibe enfelismente ami ladun hetan esplikasaun klaru konaba orsamento jeral estado 2023 nian, maibe ami rona informasaun barak liu kona ba OJE 2024 nian to data ohin sira nia ezekusaun foin atinji 28,1%. Haktuir Presidente Komisaun C ne’e.

Husu konaba lakunas saida deit mak komisaun C husi Parlamentu nasional hetan perante halao enkontru ho Presidente Autoridade municipal Ainaro ho nia ekipa? Presidente Komisaun C ne’e esplika;

“Lakunas balu maka ami nota hanesan orsamento nebe mak hela hanesan transferensia puplika, tranferebsia puplika osan ne transfere tia ba suku sira ninia konta, sira ezekuta hotu ka la hotu ema ladun halo kontrolo, iha neba tamba transferensia publika ita transfere ba ita hare nia tasa ezekusaun ne ass ona ita hanoin buat hotu diak, maibe ita lahatene katak transfere tiha ona ba sira, sira uza ka lae inklui mos ba merenda escolar sira nebe mak ita transfere tiha ona ba escolar sira, hau hanoin ami husu ba ida ne ami nota mos ba orsamento 2023 nebe mak balanso hela iha suku sira nia konta, ne’e sira uza tia fali maske orsamento 2024 sedauk mai sira uza tia fali, tuir lolos nee osan ita uja lahotu tenke fila ba kofre estadu depois maka ita halo fali re orsamental fila fali, nee mak foin bele uja hikas fali, se uja deit no seim iha autorizasaun entaun ne’e probelema”. Esklarese Presidente Komisaun C Parlamentu nasional ne’e.

Ho lakunas sira ne’ebe mak membru parlamentu nasiona sira hetan iha municipiu ainaro liu liu konaba orsamentu husi PNDS no merenda Escolar, tuir Presidente Komisaun C ne’e katak sei relata no hato’o iha plenari;

“Klaru ida nee ba agora ami sei halo ami nia relarorio fiskalizasun hodi disrtibui ba plenaria laos ba komisaun c maibe 65 deputadus sira tenki hatene hotu informasaun nee ami moss haruka ba kada linha  ministerio sira bele tau iha sira nia konsiderasaun e ami segunda tersa ami mos foti iha plenaria laos ami nia relatorio tama ami tur nanok relatorio tama segunda  tersa ami iha plenaria ami sempre foti bebeik”.

Agora ami iha munisipio ainaro mai iha nee sei halo fiskalizasaun iha fatin sira, exemplu iha osan nebe mak iha PNDS no fati osan sira nee uza duni ba halo uma kbit laek ka lae, keta halo ba tau tiha uma kbit lae halo fali buta seluk, Entaun ami hare ida nee ami sei halo fiskalizasun iha tereno, no hare tan fatin turistiku sira neba mak posibilidade hatama reseitas ba munusipio ainaro”..    

Husu konaba kondisaun Estrada iha capital municipiu ainaro nia kondisaun ne’ebe tinan ba tinan la iha mudansa president komisaun C ne’e katuir;

“Hau senti tristi los wainhira hau sae mai nee dalan ida aat nee uluk aat ona, agora sai aat liu tan deit tamba nee mak ohin hau nia mensajen ba iha media sira katak ami mos sei koalia ba ministerio planeamentu tamba osan barak ba iha infraestrutura, tamba ami sei hato’o ba ministeriu obras public atu hare kondisaun Estrada iha municipiu ainaro”.

Iha vijita ne’ebe membru parlamentu nasional husi komisaun C hasoru malu ho president autoridade municipal de Ainaro ho directores sira hodi koalia konaba gastus orsamentu nomoso hare konaba programa PNDS, Merenda Escolar nomos foka konaba seitor turismu.

Jornalista : Juvito Maria Nunes

Editor : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments