Presidente Konselho Veteranus Ainaro ho Ekipa Halao Surumutuk ho Presidente Autoridade Municipal de Ainaro, PNTL Konaba Komemorasaun Loron Veteranus

0
24 views

Racom Maubisse, 30/1/2024, Presidente Konselho Veteranus  Municipiu Ainaro ho Ekipa Halao Surumutuk ho Presidente Autoridade Municipal Ainaro no Komandante PNTL Municipiu Ainaro, hodi koalia konaba preparasaun ba loron veteranus  nian ne’ebe sei halao iha dia 3 de Marco 2024, iha municipiu Ainaro.

Ba Radio Komunidade maubisse Mauloko Via telefone, Presidente Konselho Veteranus Municipiu Ainaro Julio da Conceição alias (Loro Messak) hateten katak;

“ Objektivu husi surumutuk ho Presidente Autoridade Municipal de Ainaro nomos Parte PNTL atu informa konaba preparasaun ba komemorasaun loron veteranus nian ne’ebe mak sei monu iha dia 3 de Marco 2024, no iha enkontru refere Presidente Autoridade Municipal Ainaro simu ho diak no iha dia 3 de Marco sei komemora loron veteranus iha Municipiu Ainaro”.

Husu konaba apoiu orsamentu ba serimonia loron veteranus nian iha municipiu Ainaro ne’ebe sei akontese iha dia 3 de Marco 2024, lideransa maksimu Konselho Veteranus Municipiu Ainaro ”Loro Messak” haktuir katak;

“ Orsamentu ba serimonia loron veteranus iha municipiu Ainaro, mai husi Ministeriu Assunto Veteranus no total orsamentu ne’e $ 5,000.00, orsamentu refere mak sei organiza konaba loron veteranus iha Municipiu Ainaro”.

Konaba aktividades saida deit mak sei halao hodi komemora loron veteranus ne’e, presidente Konselho Veteranus Municipiu Ainaro ne’e haklaken liu tan katak;

“ Aktividades seluk ne’ebe halo hodi komemora loron veteranus ne’e karik sei la iha tamba orsamentu ki’ik, maibe iha loron 3 fulan Marsu ne’e sei realiza deit mak serimonia isar bandeira, no vijita ba fatin masakre Jakarta 2, kari aifunan, depois de ida ne’e halo enserramentu”

Serimonia loron historiku ba veteranus ne’e halao iha municipiu Ainaro no sei involve entidade hotu, liu liu veteranus sira, nomos sei marka presensa husi presidente Autoridade municipal Ainaro, PNTL, nomos husi Nasional.

Jornalista Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments