NASAUN KIAK WINHIRA LAIHA INFORMASAUN, TAMBA NE’E RÁDIU KOMUNIDADE HANESAN MATA DALAN NO HAKLAKEN NAIN BA INFORMASAUN

0
4 views
Maubisse 22/11/2023 “Iha Matenek ida hateten hanesan ne’e, Nasaun kiak wainhira laiha Informasaun. Entaun Rádiu Komunidade hanesan mata dalan ba informasaun, mahein ba informasaun, haklaken nain ba informasaun”. Hateten Prezidente Kosellu Fiskal CCLN Angelho de Almeida AITARA wainhira intervita iha Studio Komunidade Maubisse Mau-Loko (RKMM) 22/11/2023.
“Espera katak ita bót sira forti, buras, matak, no belar ba nafatin iha informasaun atu kuntinua habelar informasaun ne’ebé diak, lós, no lolós ba povu no Komunidade tomak tamba husi informasaun ita bele hatene ita iha ne’ebé, ita atu ba ne’ebé, ba ho se, ba halo nusa, e ba halo saida. Dala ida tan ba Rádiu Komunidade parabens ba im,i susesu ba imi no kongatula ba imi nia ezersisiu tomak, imi nia sakrefisiu atravez de fahe informasaun ba Komunidade Timor li-liu iha Postu Administrativu Maubisse Munisípiu Ainaro”. Hakotu Prezidente Konsellu Fiskal CCLN hodi Kongratula Servisu Jornalista Rádiu Komunidade Maubisse Mau-Loko (RKMM)
Jornalista Moises Magno
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments