Organizasaun PSHT Hamutuk 187 Sei Gradua Iha Munisipiu Ainaro Akompanha Husi PNTL Postu Maubisse no Ainaro

0
9 views

Racom Maubisse 11/08/2023 Organizasaun PSHT Hamutuk 187 Sei Gradua Iha Munisipiu Ainaro no akonpanha husi PNTL Esquadra Postu Maubisse, perante preparasaun organizasaun PSHT nian hodi hakat ba Ainaro Konselleiru maximu PSHT Munisipiu Ainaro Bernardino Martins Dias hateten katak, ohin ita lori graduante hamutuk 187 no aban kalan sei gradua iha Munisipiu Ainaro.

Objetivo primeiro ita lori ita nia alin Graduante sira hamutuk (187) nebe sei halo sira nia graduasaun kalan iha munisipio ainaro, ida ne’e mak ita nia objetivo  e segundo ita hakarak liu koperasaun liu husi ita nia auotoridade local liu-liu ba ita nia policia  esquadra no autoridade  local Maubisse atu bele akompanha ita nia viajem husi Maubisse  to’o Ainaro.

Lideransa maksimu PSHT Postu Maubisse ne’e haktuir liu tan katak, garante  sei la akontese buat ida tamba fiar katak serbisu ida nee ho ita nia seguransa sira halao viajen husi nee to ainaro atu nune bele ho susesu nune mos ita lakohi atu halo asaun ruma ne’ebe ita la hakarak, maibe ita hakarak halo viajen nee to susesu ita nia alin sira nebe aban kalan sei halo gradusaun iha Munisipio Ainaro.

Nunee Mos Komandante PNTL Posto Maubisse, Adolfo Brandao Mota Hateten katak, regra primeiro mak nee atributu labele uja iha dalan wainhira to ona iha fatin  konsentrasaun rona orientasaun ruma atu uja mak foin bele uja, segundu  hau sei akompanha imi hahu iha nee ba to ainaro, hau garantia sei la akontese buat ida husi area maubusse to erelesu terseiro iha Domingo hau hakarak ita hotu sei konsentra hamutuk  mak halao viajen sei akompanha husi policia maubusse to iha fatin no to iha ida idak nia fatin laiha ida tun iha dalan ow iha sentru sira para atu halo problema, Segundo pontu tamba saida mak akompanha tamba iha Ainaro iha grupu rua mak konsentra iha ne’eba KORK mos halo bertapa iha neba no iha maubisse mos nomeia hamutuk (19) sanulu resin sia mak iha neba nebe postu haat nee konsentra hotu iha neba nebe ita antisipa buat kikoan sira, tamba ne’e hau orienta kedas ho ita nia konselhero ho ita nia kordenador kordena serbisu ho policia nafatin akonpanha iha dalan ita boot sira la preokupa iha dalan nee policia mak hatene problema kiik sira iha dalan nebe oras ida nee ita sai husi nee tuir regra hau sei uluk no hau sei haruka motor ida ikus hodi taka dalan ita boot sira iha klaran nebe informasaun nee hau hato hela ba ita boot sira ita boot sira mos simu ona regra husi konselhero no kordenador sira, nebe ita sai ba labele preokupa buat kikoan sira nebe iha dalan buat ruma akontese ka buat ruma mosu iha dalan husi ami seguransa sira mak atua ita boot sira lao tuir nafatin regra.

Jornalista    :Natalino Mendonca

Editor          :Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments