Xefe Suku Nunumoge Hato-Builiku Hilario da Conçeicão “Nasaun Atu Lao Ho Dame Labele Haré Liu Polítika Tenki Tetu Ema Hotu Hanesan”

0
204 views

Racom Maubisse (18/07/2022) Hilario da Conçeicão Xefe Suku Nunumoge Postu Administrativu Hato-Builiku Municipiu Ainaro Hateten ida ne’e iha Surumutuk Konsultasaun Públiku  ba Reajustamentu Planu Estratéjiku Dezemvolvementu Tinan 2011-2030 iha Municipiu Ainaro segunda Feira ne’e.

Autoridade Komunitaria ne’e hateten;

“Iha Aprejentasaun Estrutura Preliminariu Estratéjiku iha Seklu ida ne’e iha buat tolu maka iha laran, Ema, Povu, Natureza no Dame. Hau nia hanoin Nasaun ne’e atu lao ho dame ita tau intrese no Sukat ema hotu hanesan labele haré liu ba iha Polítiku ida mai voluntariu sira hasai tia ida mai hatama fali ninian, ida ne’e laos hare ema ne’e hanesan lae ida ne’e laos dame. Se Nasaun ne’e atu lao ba oin ema ne’ebé túr ona husik nia tur iha ne’eba”Dehan Xefe Suku Nunumoge 18/07/2022.

Aliende kona ba Seitor produtivu Hilario husu mós ba Governu  presija identifika no dezemvolve  atu núne’e  bele fó rendimentu ba Estadu.

Xefe Suku Mós prokupa ho Kondisaun estrada ba Foho Ramelau  ne’ebe seidauk diak, tamba ne’e nia husu  Konstrusaun ba estrada ba Foho Ramelau  no mós fatin turizmu sira seluk  tenki tau iha Planu prioridade  Reajustamentu PED.

Jornalista                     Moisese da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments