Númeru Vasinasaun Covid-19 Municipiu Ainaro  Atinji 82% ba Doze Daruak no 66% ba  Doze Dahuluk Nian

0
121 views

Racom Maubisse (12/07/2022) “Problema sira ne’ebe maka Municipiu Ainaro hasoru liu-liu liga ho kobertura ba vasinasaun kontra moras Covid-19 ne’ebe sei menus ita foin atinji tó 82% ba iha segunda doze,no mós 66% ba premeira doze liga ho idade sira ne’ebe maka liu husi 18 anos” 12/07/2022.

Numeru ne’e relata husi Xefe Departementu ba Jestaun Programa Saude Municipiu Ainaro Arnaldo Lima Tersa feira loron 12 fulan Jullu ne’e iha Sede Suku Aituto Postu Administrativo Maubisse Municipiu Ainaro.

Médiku ne’e kuntinua hatutan liu tan katak;

“Agora sira ne’e husi 12 tó 18 anos iha eskola sira ita sei iha problema lubuk ida ne’ebe maka ita atinji maka ita foin tó iha 62% ba iha segunda doze no mós ita tó ona iha 81%premeira doze ninian” Relata Arnaldo Lima ba Jornalista RKMM 12/07/2022.

Entertantu Problema Seluk husi  ne’e maka iha municipiu Ainaro infrenta maka Mal Nutrisaun, no tuir dadus ne’e iha purvolta 40% resin.

“Problema sira seluk ita nia Municipiu Ainaro hasoru maka liga ho Mal Nutrisaun  dadus ne’ebe ita iha purvolta de 40 ital pursentu ne’ebe ho ema rais badak. Entau intervensaun husi Nutrisaun nian mós ami foka iha ne’e, ami fahe mós aihan ba grupu alvu ka grupu tárjetu sira inan isisn rua no inan fó susu sira ne’ebe sira ho Mal Nutrisaun Aguda la komplikadu ka moderadu sira mós bele hetan aihan refere” Dehan  Xefe Departementu ba Jestaun Programa Saude Municipiu Ainaro Arnaldo Lima, wainhira halao atividade SISKA ba Komunidade Suku Aituto Postu Administrativu Maubisse Municipiu Ainaro 12/07/2022.

Jornalista                     Moisese da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments