João Soares: “Ai-Funan Laos Feto Sira Deit Maka Kuda Maibe  Depende Ba Ema Nia Kriativu”

0
406 views

Racom Maubisse (06/07/2022) Ai-funan hanesan Aihoris nebe ita kuda   hamosu intensaun hosi ema seluk, no dada ema seluk nia matan liu hosi koris no kor Ai-funan ne’ebe bonita. Ai-funan mos konsidera hanesan Ai- horis ne’ebe bai-bain ema sempre kuida no kuda iha uma oin sira no balun mos kuda iha vazu  hodi fan hikas ba ema seluk, no bele hetan osan husi ne’e.

Ko’alia konaba ai – funan, lori ita nia hanoin hodi imajina kedas kor Ai – funan sira ne’ebé, ita haree iha Jardin. Ai- funan iha kor mean, mutin, kor rosas, inklui seluk tan, atrai tebes ema nia matan, tanba Ai – funan iha forsa velesa natural, ne’ebé emosionante.

Parte seluk, hanesan ema fiar na’in, rekoñese, kuda ai – funan iha uma oin, bele utiliza ba atividade Relizioja no kultura.  

Tamba hanesan ita  hatene katak, importansia kuda husi Ai – funan, bainhira iha Missa Matebian, ou finadu, lori ba igreja hetan bensaun, ikus mai tau rate hodi hatudu, ita nia domin, ba maluk sira ne’ebé, husik ona Mundu ida ne’e.  Ida ne’e valor positivu tebes, husi rezultadu kreatividade kuda Ai – funan.Tamba ne’e Pesoalmente hanesan ema fiar nain tenki rekoñese ida ne’e.

Tamba ne’e tuir Komunidade Prdutóres Ai-funan Fresku iha Area Tili-Tuku Suku Maubisse Villa Municipiu Ainaro João de Soares ne’ebe Koiñesidu liu ho Naran Anys Ertilin hateten ba Jornalista Radiu Komunidade Maubisse Mau-Loko Kuarta feira ne’e iha Rezidensia katak;

“Ai-funan la siknifika katak laos feto deit maka kuda, ne’ebe depende ba ema idak-idak nia kriativu deit. Dala ruma hau nia Ai-funan ne’ebe maka hau produs ona ne’e hau fán liu husi online deit, dala ruma hau nia kliente sira hanoin katak hau  ne’e ema feto ida maka fán Ai-funan, ema bolu mana maka barak liu maun iha ema ida rua ne’ebe koiñese maka bolu maun” Dehan João iha nia Rezidensia Ertilin 06/07/2022.

Tamba ne’e ba maluk sira ne’ebe iha hanoin kriativu, hanesan Maun João nia hateten;

“Ne’ebe hakrak atu hateten deit ba kolega mane sira katak aifunan ne’e laos ba feto deit maka kuda maibe mane mos bele. Ai-funan ne’ebe maka hau produs fán ona ba iha hau nia kliente sira iha Suai, Same, Lospalos, Vique-qeu, Baukau, Lelia, iha Ermera mos kliente barak liu maka iha Dili” Dehan Komunidade Produtóres Ai-funan Fresku iha Maubisse ne’e 06/07/2022.

Kliente Ai-funan nian husi Maibisse ne’e laos iha Dili deit maibe kuaje iha teritótiu Nasional, kona ba Rendimentu husi Ai-funan nia relata kada loron hetan kík liu $ 50.

“Durante iha Covid nia laran Ai-funan husi Indonesia nian la tama entaun iha Timor Leste hau mesak maka fán Ai-funan fresku ne’ebe maka hau rasik produs iha hau nia fatin. Nia rendementu ne’e depende ba ema husu bele haten $.200 , $150 depende deit ba ema sira ne’ebe maka presija Ai-funan fresku,  presija kík liu maka $.50 dolar sae liu bele tó $.200 dolar” Haktuir João ne’ebe koiñesidu liu ho naran Maun Aniy Ertilin 06/07/2022.

Jornalista                     Moises da Silva Magno

Editór                          Joaquim de Fátima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments