Komando PNTL Munisipio Ainaro Hahu Husi Fulan Janeiru-Maio 2022 Registo Kazu Krimi Hamutuk 28

0
245 views

Racom Maubisse, 21/06/2022, Komando PNTL Munisipio Ainaro Hahu Husi Fulan Janeiru-Maio 2022 Registo Kazu Krimi Hamutuk 28, no kazu hirak ne’e mai hosi integridade fisiku simples abuju seksual no seluk tan. Informasaun ne’e hato’o hosi Segundo Komendante PNTL Municipiu Ainaro Superintendente Asistente Mario Victor da Costa iha nia knar fatin.

 Ba Radio Kounidade Maubisse Mauloko, Segundo Komendante PNTL Municipiu Ainaro Superintendente Asistente Mario Victor da Costa informa katak;

Komando PNTL Munisipiu Ainaro registo kaju krimi hamutuk rua nulu resin walu no  kaju hirak ne’e mai hosi itegirdade fisika simples, malstratu,  no kaju danu simples inklui kazu abuzu seksual rua”

Segundu Komendante PNTL Municipio Ainaro ne’e salienta liu tan katak;

“Kazu hirak ne’e nanis ona Komando PNTL Munisipio Ainaro regista no prosesa ona iha Ministeriu Publiku, inklui kazu abuzu seksual, no agora hirak ne’e iha ona prijaun preventive”.

Entertatu ligado ona kazu 28 nebe registo ne’e, Komando PNTL Munisipio Ainaro sei servisu makas hodi fahe informasaun ba komunidade sira iha Munisipio Ainaro, nune’e hodi prevene kazu krimi sira iha Munisipio Ainaro.

Jornalista Moises Magno

Editor Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments