Aplikante Nain  73 Halao Teste Oral Iha Administrasaun Municipiu Ainaro

0
490 views

Racom Maubisse-10/02/22- Kinta-Feira semana ne’e, Administrasaun Munisipio Ainaro halao teste liu husi intervista ba aplikantes nain 73 ne’ebe maka konkore ona ba vaga hanesan Administrasaun Finansas, Teknik Sipil no Engenaria iha Administrasaun Munisipio Ainaro.

 Ba Racom Maubisse Mauloko, Direktor Recursu Humanu, Manuel Ramus Pintu, hanesan mos Prezidente Komissaun ba Rekrutamentu  vaga ESTATAL nian liu husi Administarsaun ESTATAL Munisipiu AInaro, halo ona ezame final  ba konkorente nain 73 pessoas, tamba tuir Manuel Ramos Katak;

“Kandidatura ne’ebe maka passa iha selesaun dokumentu depois ezame eskrita, rezultadu mos fo sai tiha ona  no ohin tama ona ba faze  intervista, ba aplikante nain 73 maka pasa iha ezame eskrita no ezame ne’e ba kategoria rua, maka Jestaun Finansas Publiku nian iha nain 39 no ba Tekniku Engenaria no Artistektur nian iha nain 34, maibe agora sei tama hela faze intervista depois hotu mak foin ami akumula valor sira hodi termina aplikante sira passa ou la passa”. Dehan Prezidente Komisaun Manuel Ramus.

Alemde ne’e Prezidente Komisaun ba Rekrutamentu Funsionariu foun nain 73 ne’e hatutan liu tan katak;

“Aplikante sira ne’ebe maka izame oral karik pasa, bele asina ona kontratu hodi bele hala servisu hanesan funsionario iha Municipiu Ainaro, Tamba ne’e Iha dia 6/12 ami loke vaga, no dia 27/12 remata, iha aplikante nain 129 mak liu iha selesaun dokumentus hodi tuir ezame eskrita, maibe depois de ezame escrita aplikante nain 73 maka liu iha ezame escrita no ohin sira nain 73 pessoas hala’o intervista  oral, karik liu sira assina kontratu hodi bele hala’o ona servisu hanesan funsionariu”.

Ezame teste oral ne’e, halao iha Administrasaun Munisipiu Ainaro no apoiu husi ekipa tim juri ESTATAL husi Nasional, no Ezame refere sei halao durante loron rua, iha Administrasaun Munisipiu AInaro.

Jornalista             : Clemetina Fàtima

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments