Deklarasaun Jeneral Lere Anan Timur iha Ainaro “Povu Merese Moris Iha Dezemvolvimentu No Estabilidade”

0
343 views

Racom Maubisse 5/02/2022- Tenente Jeneral Lere Anan Timur, Halao Deklarasaun kandidatura ba Presidente da Republika, 2022-2027 iha Munisipiu Ainaro dehan “Povu Merese Moris Iha Dezemvolvimentu No Estabilidade” lia hirak ne’e hato’o, hafoin partisipa Missa Requem ba Màrtires da Patria iha Igreja Poroqia Santa Maria Ainaro foin lalais, no iha missa refere participa mos husi esposa LAT Dona Cidàlia Mesquita Ximenes, e depois de missa  desknada uitoan depois lao ain husi recinto Escola Publica Sekundariu Ainaro (Maulo) akompanha husi Espoza, lidernaca veternaus balun hansan L7, Tim susesu, mai Ainaro vila no hetan tara tais husi lia nain sira, hafoin tara tais ekipa susesu ho apoiantes no simpatizante e mos veteranus no konvidadus sira, akompnaha LAT ba vijita faatin tau restus mortais sira iha ossorariu Ainaro, hodi presta homenajem no tau aifunan ba Màrtiris Saudosu Venasio Ferraz nomos Ruin asuain sira ne’ebe  mak sei tau hamotuk hela iha Osuariu Ainaro.

Hafoin halo VIjita, Tanente Jeneral Lere Anan Timur halo deklarasaun ofisialmente ba nia kandidatura iha Municipiu Ainaro, e iha deklarasun ne’e ho komprimisiu ida katak,  sei servi Nasaun ida ne’e ho profesionalismo no sei lori Povu ba Dezemvolvimentu no Stabilidade, tamba Povu ida ne’e Merse duni, nune’e mos sei lori Maun bo’ot sira atu tur iha Meja hodi koalia ba Malu.

Hau kandidata-an ba Presidenti da Repúblika ba tinan 2022-2027, baihira inimigu sira tama ita nia rai iha tina 1975, ha’u halo promesa ida, soldadu ida ne’e sei moris Funu ida ne’e se kontinua to ita liberta ita nia patria, ha’u kumpri ona promesa ida ne’e, iha tina 24 nia laran, hau funu hamutuk ho ha’u nia kamarada sira, barak maka sei moris tamba Maromak no matebian sira mak dehan, o kontinua funu tan lai atu liberta o  nia Patria, Maromak ho Matebian sira liu husi Povu Ainaro, liu husi Saudosu Venanciu Ferraz no nia Familia salva ha’u nia vida hodi hau haksukat luta ida ne’e to restaura ita nia independensia, hafoin ita restaura ita nia independensia ami Girileiru sira balu ba vida Sivil, balun tama Policia, lao vida Particular, ami Grupu oan ida ne’e, Maun Maun Taur, Maun Sabika, Maun Aluk, Maun Mau-Nana, simu fali kanar foun hodi servi ita nia Nasaun, hau simu tan kanar foun ne’e atu estabelese ita nia Forsa, ita nia Falentil Forsa Defeza de Timor-leste, hau halo promesa dala ida tan, servi nafatin nasaun ida ne’e servisu ho professional ho ha’u nia kbit tomak hari no komanda ita nia forsa armada hodi kontinua no tau matan ba ita nia ukun rasik an, promesa sira ne’e hau kumpri hotu ona hau la hakiduk nein pasu ida.

Ohin ha’u Lere Anan Timur, ho promesa atu servi ita nia nasaun ida ne’e dala ida tan, lori fali estabilidade mai rai ida ne’e, atu ita hotu bele sente ita nia ukun rasik an, povu merese moris iha ukun rasik an ida ne’e ho hakmatek iha estadu ida ho estabilidade, atu iha idak-idak hodi bele buka nia moris no para ona ho eleisaun antisipada, para ona hamonu Governu iha dalan klaran, para ona sobu malu iha Parlamentu, para ona, tan Povu ida merese Unidade, merese Estabilidade, merese iha Desemvolvimentu.

Hau Lere Anan Timur sei lori fali unidade no estabilidade mai iha rai ida ne’e, dada fila fali ita nia maun sira, mai tur iha meja hodi koalia ba malu, fo kbi’it ba ita nia Orgaun Soberania sira hodi halo sira nia kanar didiak, hakbi’it sira hotu halo dezemvolvimentu ho diak, hodi servi ba povu ida ne’e, tamba povu ida ne’e merese.

Ohin iha Ramelau hun, iha Rai Husar, iha imi hotu nia oin, hau ata lori  Veteranus sira nia naran, lori Povu Mau-Bere no Bui-Bere tomak nia naran Nasionalista no Patriotas tomak, lori màrtiris sira nia naran tomak, husi Saudosu Nikolau Lobato, ho Saudosu Venansiu Ferraz, saudosu Leha ho saudosu Nino Coni Santana, ha’u deklara ha’u nia kandidatura ba prsidente da Republika, ha’u pronto atu servi patria no povu ida ne’e dala ida tan”. Declara Lere Anan Timur

Ne’e maka Deklarasaun Tanente Jeneral Lere Anan Timur iha Munisipiu Ainaro ba povu Timor laran tomak no partikularmente Povu Municipiu Ainaro, ne’ebe ho nia komprimisiu atu servi Nasaun ida ne’e no sei lori povu sira atu moris iha estbilidade no dezemvolvimentu, no sei dada fila fali ita nia maun  bo’ot sira tur iha meja hodi koalia ba malu.

Jornalista         : Clemetina Fàtima

Jornalista         : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments