Ekipa Susesu Armanda Berta Garante Sei  Hetan Votus Maioria Iha Ainaro

0
279 views

Racom Mubisse-6/02/2022, Presidente ekipa susesu Munisipio AInaro, Osoriu Bianco, Garante  sei lori Armanda Berta manan ho votus maioria.

Ba Radio Komunidade Maubisse, presidente Ekipa Susesu ho nia estruktura tomak no apoi  mos Estrutura partidu garante no laiha duvida atu lori Armanda Berata manan ho votus maioria iha Munisipio AInaro, tamba ne’e nia dehan katak;

“Hanesan presidente ba ekipa susesu Munisipiu AInaro nian, laiha duvida no garante politika mantein Ainaro  se manan ho 100(%), tamba hau ho estrutura tomak no apoi husi estrutura partidu  bele asegura ba iha kandidatu presidente nian”. dehan Osorio

Alende ne’e halo mos tomada posse ba ekipa susesu halao lansamentu mos ba fatin skretaria Munsipiu nune’e konselida estruktura sira iha baze.

“Ami nia sorumotuk iha fatin ida ne’e ho objektivu lansa fatin sekretaria Ekipa susesu  Ainaro no halo mos posse ba ekipa estruktura nune’e bele halo servisu hodi  halao konsolidasaun ba iha postu 4 suku 21 no aldeia atu hahalo servisu to iha baze, nune’e fo garante ba Mana Armanda Berta hodi manan ho votus maioria Iha Ainaro, ”. hatutan Osorio

Alende ne’e nia  salienta tan atu susesu no manan ho votus maioria iha Munisipiu AInaro, husi ekipa  emvolve mos ema independete sira no voluntario sira ne’ebe maka hakarak hola parte iha ekipa susesu ida ne’e atu nune’e Mana Berta bele susesu iha eleisaun Presidensiais tinan 2022-2027 nian.

Jornalista             : Clementina Fàtima

Editor                    : Joaquim Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments