Adjunta Adm. Municipiu Ainaro Aguida Judit Mendonca “Labarik Feto Sira Kaben Sedu, Tamba Problema Ekonomia”

0
491 views

Racom Maubisse O6-12-2021 Terca Feira semana nee, Plan Internasional halao kampanha loron 16 ativismu kontra violensia bazeia ba jeneru ho tema “Hapara ona violensia hasoru labarik feto no feto” Iha Suco Suru-kraik Municipiu Ainaro ne’ebe participa mos husi Adjunta Administrador Muncipiu Ainaro Aguida Judith Mendonca.

Ba Radio Komunidade Maubisse mauloko, Adjunta Administrador Municipiu Ainaro hateten katak:

“Plan Internasionl konvida ita hotu mai iha fatin nee tamba, ita hatene katak ita nia governu no ita nia estadu esforsu makas ba iha foion sae sira iha area edukasaun ba eskola iha mos parseria mos ho ita nia agensia sira hanesan Plan Internasional, ho objektivu mak tenki prepara edukasaun ba ita nia foinsae sira ba labarik sira ho formasaun oi-oin ba inan aman sira atu apoiu ita boot sira mos hetan kontinuedade liu husi ita nia parseria sira, e aktividade sensibilizasaun sira nune’e laos ba deit labarik sira iha sidade maibe ba mos labarik sira iha area rural tamba dalaruma ita hetan hela problema sira barak tebes maibe, daruma ita  la deskobre hotu tanba dala ruma inan aman sira kbiit la too maka oan sira labele asesu ba eskola”.

“Aguida Judith mos hatutan liu tan konaba labarik feto sira kaben sedu, tamba problema ekonomia, distansia eskola dok, problema social iha familia ho tan problema sira seluk tanba nee fo difikuldade ba labarik sira atu asesu ba eskola hanesan esixensia xefi suku Suru-kraik husu atu tau matan ba eskola tanba labarik sira nebe maka  ki’ik sira bele asesu ba escolar maibe distansia dook entaun buka meus oinsa ita bele haree konaba ida nee, oinsa bele plano no serbisu hamutuk ho edukasaun”

“Aguida haktuir liu tan katak, Governo mos ratifka konvensaun internasional ba labarik sira hodi haree mos ba sira nia direitu hanesan ho ema boot sira i feto mos iha direitu hanesan labarik sira entaun esforsu hotu  nebe halo iha situasaun sira hanesan nee, inportatante, maka alin sira iha vontade nebe maka boot hakarak atu eskola nafatin labele hanoin barak”.

Labarik sira mos iha direitu ba eskola, saude, halimar nomos sira iha direitu atu halo saida deit ba sira nia moris iha moris lor loron.

Programa Projeitu Saude Reprodutiva  Assunto labarik feto no teknologia nomos konaba assunto protesaun labarik ne’e halao iha Suco Suru Kraik Posto Ainaro Villa Municipiu Ainaro no participa husi autoridade municipal, suco no Aldeia sira iklui komunidade Suru Kraik

Jornalista            : Joaquim Coutinho

Editor                    :Natalino Mendonca

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments