Plan Internasional Halao Kampanha Loron 16 Ativismu Kontra Violensia Bazeia Ba Jeneru Iha Suco Surukraik

0
249 views

Plan Internasional Halao Kampanha Loron 16 Ativismu Kontra Violensia Bazeia Ba Jeneru Ho Tema “Hapara Ona Violensia Hasoru Labarik Feto No Feto” Iha Suco Surukraik Municipiu Ainaro.

RACOM Maubisse: Suru-Kraik Ainaro, 06/12/2021, Plan Internasional Halao Kampanha Loron 16 Ativismu Kontra Violensia Bazeia Ba Jeneru Ho Tema “Para Ona Violensia Hasoru Labarik Feto No Feto” Iha Suco Surukraik Municipiu Ainaro.Ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Kordenadora ba Projeitu Saude Reprodutiva  Assunto labarik feto no teknologia nomos konaba assunto protesaun labarik Lola Mo, hateten katak:

“Objektivu principal husi atividade konaba loron 16  mak ita hahu husi 25 de Novembru ba to’o iha loron 10 fulan Dezembru, oinsa para ita bele sensibiliza ba komunidade sira konaba asunto violensia sira kontra feto no labarik feto sira, nomos aktividade sensibilizasaun ne’e koalia liu konaba oinsa sira hatene nia direitu  liuliu ba sira nia direitu nebe iha, oinsa atu deside ba sira nia isin lolon rasik liga ho asunto saude reprodutiva”

Husu konaba aktividade refere halao iha ne’ebe deit, Lola Mo haktuir liu tan katak;

“Atividade ne’e ami halao iha munisipiu Aileu no Ainaro e atividade nee durante loron sanulo resin neen ami mos publika mensajen sira oinsa sensibiliza ba komunidade  no ba ema hotu-hotu benefisiariu sira hotu , e mensajem  liu husi ami nia pajina facebook  no mos liu husi kanpanha direita hamutuk ho komunidade Munisipiu Aileu no Ainaro no nia kontinuasaun kada tinan Plan iha komitmentu nafatin atu halao kanpana ida nee”

Kordenadora ba Projeitu Saude Reprodutiva  Assunto labarik feto no teknologia nomos konaba assunto protesaun labarik Lola Mo, akresenta liu tan katak:

Espektiva hau nian  ba komunidade sira, ha’u apresia tebes tanba sira iha interese ne’ebe as ho inisiativa ne’ebe diak no interese hodi bele mai partisipa rona informasaun ida ne’e, tanba iha atividade ba ohin loron nian ita iha orador nain rua prinsipal tebes ida husi saude hodi koalia konaba saude reprodutiva nian, oinsa sira  bele asesu ba iha informasaun hodi hasai sira nia koinesementu atu bele halo dezisaun ba sira nia isin lolon  rasik nomos iha orador ida seluk mak sei koalia kona ba kanpana violensia kontra feto no labarik feto”

Programa Projeitu Saude Reprodutiva  Assunto labarik feto no teknologia nomos konaba assunto protesaun labarik ne’e halao iha Suco Suru Kraik Posto Ainaro Villa Municipiu Ainaro no participa husi autoridade municipal, suco no Aldeia sira iklui komunidade Suru Kraik

Jornalista            : Joaquim Coutinho

Editor                    :Natalino Mendonca

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments