Populasaun 12.969 iha Postu Administrativo Hato-Builiku Halerik ba Roman Eletrisidade no Estrada.

0
844 views

Populasaun 12.969 iha Postu Administrativo Hato-Builiku Halerik ba Roman Eletrisidade  no Estrada.

Racom Maubisse, 19/11/2021 Foho Ramelau Sai hanesan Ino ida ba Nsaun Timor Leste Sai mos hanesan  Fatin ne’ebe dada ema Rihun ba rihun vizita fatin ne’e, maibe kondisaun Estrada susar atu Asesu iha tempu udan.  Hateten Administrador Postu Administrativo Hato-Builico Municipio Ainaro Armando de Araujo ba Presidente da Repúblika ho Kometivas iha Diálogo ne’ebe maka halao ho kumunidade Municipio Ainaro Kinta feira ne’e iha Municipio Ainaro.

Reprejentante Komunidade Suku Tolu iha Postu Administrativo Hato-Builico ne’e Hateten kona ba Asesu liña Eletrisidade Maioria Komunidade sira seidauk Asesu Total. Suku ne’ebe Sidauk hetan Roman ba Elerisidade iha Postu Adminstrativo Hato-Builico Maka hanesan Suku Mau-Chiga Kompostu husi Aldeia Lima, Suku Nunu-Moge, no Suku Mulo maka hanesan Aldeia Manumera no Aldeia Maula-Hulo.

”Reprejenta Suku tolu iha Postu Administrativo Hato-Builico no 21 Aldeia ho total Populasaun 12.969 Problema bo’ot ida ba iha Postu Hato-Builico Maka hanesan,Ramelau ne’e sai hanesan Inu ida ba Nasaun Timor Leste, tamba rai ne’e ba ema hot-hotu ba ema rai liu rai laran. Tamba ne’e maka husu ba iha Nai Presidente oinsa maka bele konvense Ministeriu sira ne’ebe maka relvante ba Area Turiztika no Konstrusaun Estrada hahu husi areadesores Maubisse ba Hato-Builico, Hato-Builco ba Lete-Foho ne’e to’o agora sei hakneak nafatin ba Populasaun Hato-Builco” Deklara Reprejentante Komunidade Postu Administrativo Hato-Builico 19/11/2021.

Nia hatutan Kona ba Roman Eletrisidade to ohin loron seidauk fo roman ba komunidade  maka hanesan Aldeia Nunumege-Lau, Labu-Lau Suku Nunu-Moge, Aldeia Manumera no Maula-Hulo Suku Mulo no Maoria Aldeia 5 iha Suku Mau-Chiga maka Seidauk Asesu total.

”Iha Suku ne’ebe maka liga ho Lete-Foho Seidauk lakan ida ne’ebe maka liga Aldeia Manumera no Maula-Hulo seidauk lakan, iha Suku Nunu-Moge Aldeia  Nunu-Moge -Lau no Lebu-Lau seidauk Lakan i Mauc-Chiga ne’ebe maka sai hanesan Levantamentu ba 1982 hanesan Horseik Nai Presidente ba Vizita iha Jakarta 2 Aldeia lima ne’e ahi la lakan total, la hatene Mate sira ne’e maka Kastigu ita ka, tambasa maka  ahi ne’e to’o agora sei mate nafatin” Hateten Armando de Araujo Administrador Posu Hato-Builico.

Tamba ne’e Rekomenda ba iha Govrno Atu toma Konsiderasaun ba iha Prokupasaun ne’ebe maka Komunidade Postu Adminisrativo Hato-Builico Municipio Ainaro Infrenta dadaun liu husi diálogo ho Xefe Estadu Kinta Feira ne’e.

Jornalista         : Moises da Silva Magno

Editor              : Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments