Komunidade Hato-Udo Preokupa ho Kondisaun Estrada Liga ba Municipio Ainaro Ne’ebe A’at ba Dadaun

0
560 views

Komunidade Hato-Udo Municipio Ainaro Prokupa ho Kondisaun Estrada Liga ba Kapital Municipio Ainaro ne’ebe a’at ba dadaun.

Racom Maubisse, 19/11/2021 Hateten, reprejentante Komunidade Postu Administrativo Hato-Udo Akual Xefe do Suku Foho Ailico Deonato de Araujo  ba Presidente da Repúblika iha diálogo ne’ebe maka halao ho komunidade Municipio Ainaro Kinta feira loron 19 Fulan Novembru 2021 iha Ainaro.

Tuir Lider Komunitaria ne’e hateten, Prokupasaun ne’ebe maka komunidade Postu Administrativo Hato-Udo infrenta  maka kona ba kondisaun estrada. Tamba ne’e tatoli liu husi Presidente da Repúblika atu rekomenda ba Governo ida ne’e atu tau mos Prioridade ba Povu Hato-Udo nia Halerik.

”Komunidade sira mos hameno hela dehan hato’o hela ba Nai Presidente kondisaun ami estrada ne’ebe maka Nai Presidente ho Membrus do Governo tomak liu, situasaun ida ne’e maka  durante ne’e ami liu ba mai hela komunidade hateten karik Nai Presidente liu se senti maka diak hela entaun ami mos senti diak hela. Karik la diak husu ba Nai Presidente atu rekomenda ba iha Governo para iha mandatu Governu ida ne’e tau mos prioridade ba ami nia estrada ida ne’e” Tenik Reprejentante Komunidade Postu Administrativo Hato-Udo Aktual Xefe do Suku Foho Ailico 19/11/2021.

Nia kuntinua Hatutan laos deit Esrada maibe Maioria Komunidade sira iha area Kosta Sul no ba iha Parte Kablake hun kumidade kuaje Atus Lima Resin maka seidauk asesu ba iha Roman Energia Eletrisidade, tamba ne’e husu ba Presidente da Repúblika liu husi diálogu ida ne’e atu rekomenda hela komunidade nia lian no prokupasaun ba iha Governo.

Jornalista         : Moises da Silva Magno

Editor              : Racom Maubisse

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments