SEKOMS Sei Aumenta Orsamentu Ba Radio Komunidade Ne’ebe Mak Servisu Diak No Kreativo

0
185 views

Racom Maubisse: 21/9/2021, Excia Secretario Estado Komunikasaun Social Mericio Juvinal dos reis “AKARA” ho Komitiva Halao Vijita Kortejia ida iha Radio Komunidade Maubisse Mauloko. Iha vijita refere ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Mericio “AKARA” hateten katak, Radio Komunidade Sira Neebe Maka Laiha Kreatividades Sei Hamenus Apoiu Fundus Transferensia Publku. 

Tamba ne’e tuir Secretario Estado Komunikasaun Social katak; “Agora Aproximasaun Ida Mak Hau Hanoin Director DNPDML Hatene ona, e tamba ne’e hau hakarak orienta nia para hare se mak servisu diak liu nia maka merese hetan apoia makas liu, se mak kreativu liu se mak iha nia kontiudo diak liu nia mak merese hetan apoiu ass liu, ita labele  halo hanesan ida ne’e halo ema la kreativu la kompetetivo tamba ne’e maka hahu agora ba oin se mak la kreativo nia transferensia publiku sei kiik  se mak kreativu makas servisu ho diak entaun ninia valor transferensia publiku sei as, ne’e hanesan parte ida ema bolu sansaun ida mak ne’e husi apoio sira ne’e nomos seluk depende ba conselho sira, mais hau dehan ona ba director DNPDML tenke hakbesik-an ba koselho sira para mudansa ka re-estrutura  wainhira estrutura ne la dun fungsi ona ho diak” .

Husu konaba oinsa Secretario Estado nia observasaun iha seitor turismu, tamba Maubisse konhecido hanesan fatin ba turismu, agrikultura, tuir sekretario estado ne’e katak;

“Hare husi aspekto turistiku nian Maubisse hanesan fatin turistika ida ne’ebeke Nasaun Bele Dezenvolve diak liu ba oin, agora Governo iha tiha ona programa iha zona A zona B zona C Dezenvolve husi parte leste hanesan iha lautem depois ita hare fatin sira hanesan matebian depois mai iha Maubisse pakote ho Ramelau entaun fatin ida ne’e merese atu sai distinasaun ba turistika sira  nebe radio komunidade tenke kontribui atu kampanha promove diak liu tan”.

Governate ne’e hatutan liu tan katak; Nia “AKARA”gosta mai bebeik iha ne’e, hanesan mai ho official no mai hanesan privado, tamba fatin ne meresa ba passa fim de semana iha Sabadu no Domingo doke iha Dili deit . ida ne’e mos la ses husi ita boot sira nia knar nebe mak promove iha media social konaba fatin sira nebe mak ema seidauk hare ita boot sira promo liu husi media social, tamba hau akompanha dala hira ona mak hau mai, hau mos hanoin ba oin sei halo peskiza kona ba kultura Maubisse ninian  taba sira mantein sira nia kultura ferik katuas sira nafatin uza sira nia ropa tradisional”.

  Signifika katak atributu sira ne’ebe mak komunidade uja la ses husi turismo tamba ema turista sira mai nia tenke nonton aktividade cultural,  nebe tenke kontinua, pekiza balu lao ona maibe tenke peskiza tan kada uma Lulik ne’e tenke halo nia etnografia  e antropologia ne presiza halo etnografia ne’e mak atu bele hatene kada fatin ne’e  nia lalaok, ninia relasaun, ninia ambiente, ninia fatin nebe mak diak, ne’e liu husi etnografi ita bele esplika ho detail nune’e ema kuando le provoka tan peskiza tuir mai.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments