SEKOMS Rekonhece Infrastruktura Racom Maubisse Precisa Tau Atensaun

0
212 views

Racom Maubisse: 21/9/2021, Excia Secretario Estado Komunikasaun Social Mericio Juvinal dos reis “AKARA” ho Komitiva Halao Vijita Kortejia ida iha Radio Komunidade Maubisse Mauloko. Iha vijita refere ba Radio Komunidade Maubisse Mauloko, Mericio “AKARA” hateten katak, kondisaun infrastruktura Radio Komunidade Maubisse ladun diak tamba ne’e precise tau atensaun.  

“Hau hatene ona kondisaun Radio Komunidade Maubisse, katak infraestrutura mak sai preukupasaun e konaba kreatividdae ita boot sira iha, rekursu humanu ita boot sira iha, kapasidade  formasaun sira nebe mak durante ne fo ba ita boot sira aproveita ho diak entaun hau hakarak dehan Radio Komunidade Maubisse nia difikuladadde mak infraestrutura mais rekursu humano kontiudo kreatividade ita boot sira iha, ita bele dehan  liu ona standar nebe hau kontente ho Radio Komuniddade Maubisse”.

Secreatriu Estado Komunikasaun Social ne’e mos hatutan liu tan katak, “ho vizita sira hanesan ne hau bele envolve kedas director bele orenta direector direita para nia hahu tau atensaun wainhira transferensia publiku iha tan, ita boot sira hahu halo plano prioridade saida mak presiza aumenta apoia hira, nune’e bele hadia infrastruktura Radio maubisse iha tinan oin mai”.

Radio Komunidade Maubisse nia kondisaun bele dehan ladun seguru tamba uma ne’ebe oras ne’e dadaun Radio Komunidade Maubisse uja ninia kondisaun hanesan parede, kalen ladun diak ona. Tamba ne’e Secretario Estado Komunikasaun Social Orienta ona ba director DNPDML katak radio komunidade maubisse nia difikuldade mak infraestrutura depois mak hare tan ekipamento, espera iha tinan oin ita diskuti teknikamente para hetan atensaun makas liu tan.

Hanesan reprezenta governo tenke tau atensaun ba radio komunidade sira para tenke servisu besik ho raddio komuniade tamba radio komunidadde mak servisu besik liu ho komunidae tamba sira eziste iha komunidae sira nia let ho kontiudo lokal.

Jornalista            : Natalino Mendonca

Editor                    : Joaquim de Fatima Coutinho

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments