Populasaun Municipio Ainaro 13.000 Maka Simu Ona Vasinasaun

0
249 views

Populasaun Municipio Ainaro 13.000 Maka Simu Ona Vasinasaun

Numeru ne’e hato’o husi Administrador Municipio Ainaro Leovigildo Amaral Pereira Sabado fim de Semana ne’e iha Urahou Maubisse. Hafoin de Lansamentu ba distribuisaun Sasan Emergenjia ba Vitima Dezastre Naturais Uma kain 80 iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

“Horseik hau hetan ona dadus iha Municipio Ainaro tomak ita atinji ona 13.000 komunidade ne’ebe maka Simu ona Vasina, ne’e total Municipio Ainaro. Maibe ne’e taka dalan ba Komunidade sira atu kuntinua ba Simu Vasinasaun, tamba ne’e programa Govrno nian ita tenki halo tuir, tamba tuir Premeiru Ministru ne’ebe fo’o sai iha Midia katak Funsionario ne’ebe maka la tuir Vasina tenki hapara husi servisu.” Hateten Administrador Municipio Ainaro ba Jornalista RKMM 21/08/2021.

Ho ida ne’e Autoridade Maximu Municipio Ainaro nafatin husu ho numeru Vasinasaun ne’ebe maka mensiona ne’e la taka dala ba iha komunidade sira atu kuntinua ba simu Vasinasaun. Tamba ida ne’e programa Governo nian. No tuir Orientasaun husi Premeiru Ministru katak Funsionario ne’ebe maka la tuir Programa Vasinasaun maka sei hapara husi servisu.

Jornalista         Natalino Mendonca

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments