Familia Kbi’it Laek uma kain 15 Suku Fatubesi Simu Aihan Bajiku husi Fundasaun MAHARU Maubisse

0
316 views

Familia Kbi’it Laek uma kain 15 Suku Fatubesi Simu Aihan Bajiku husi Fundasaun Maharu.

Fundasaun Maharu Kopera hamutuk ho Ingrja,Inklui Asosiasaun Risku Dezastre Nasional Oferese Apoiu Aihan Nesasidades bajiku hanesan, Fos Supermi, mina no aihan nesasidades bajuku sira seluk ba familia kbi’it laek uma kain Sanolu Resin Lima (15) Iha Suku Fatubesi Maubisse, Loron 31 Fulan Jullu Foin lalais ne’e.

Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko Responsabel Fundasaun Maharu Bonifacio Sereno Ramalho hateten, Apoiu ida ne’e halao tamba Fundasaun Maharu Servisu hamutuk ho Ingreja no Asosiasaun Risku Dezastre Nivel Nasional, ne’ebe maka oferes sasan sira hanesan manta inklui mo’os ho aihan balun ba Komunidade Kbi’it laek hamutuk uma kain Sanolu Resin Lima iha Suku Fatubesi Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

“Fundasaun Maharu Apoiu Umanitario hanesan hahan itoan ne’ebe lori mai familia kbi’it laek Aldeia Nen(6) iha Suku Fatubesi.Nu’une’e mo’os ita koopera hamutuk ho Ingreja sira mo’os ajuda ropa oan ruma no sasan balun ba uma laran nian, e Maharu mo’os servisu hamutuk ho Asosaisaun Redusaun Risku Dezastre Nasional ne’ebe apoiu fos, mina,masin masinmidar ba familia kbi’it laek uma kain Sanolu Resin Lima (15) iha Suku Fatubesi ida ne’e.” Dehan Bonifacio Sereno Ramalho Responsabel Fundasaun Maharu 31/07/2021.

Tuir Xefe do Suku Fatubesi, Bonifacio Pereira Mendonça hateten nia komunidade Kbi’it laek ne’ebe maka Simu dadaun Apoiu husi Fudasaun Maharu ne’e hamutuk uma kain  Sanolu Resin Lima (15) kompostu husi Aldeia Nen no Kada Aldeia foti uma kain rua ou tolu ne’ebe maka Simu ona Apoiu husi Fundasaun Maharu, iha loron 31 fulan Jullu ne’e.

“Hau Senti Kontenti tebes tamba  husi NGO Maharu ho Igreja, ho Rede Dezastre Nasional nian bele iha hanoin ne’ebe diak hodi apoiu ita nia komunidade kbi’it laek sira iha Suku Fatubesi ne’e. Ne’ebe hanesan Autoridade lokal iha ne’e senti orgullu tebes tamba sira iha hanoin ita nia ema sira ne’ebe maka terus hela iha Suku ida ne’e.” Hateten Bonifacio  Pereira Xefe do Suku Fatubesi 31/07/2021.

Ho ida ne’e Xefe do Suku ne’e kuntinua husu ba Governo no Parseiru Dezemvolvementu sira iha Timor Leste, atu kuntinua nafatin apoiu Komunidade  Kbi’it laek sira ne’ebe maka helerik hela liga ho situasaun aktual,  tamba ne’e hanesan Autoridade lokal iha Suku Prontu atu koopera nafatin.

Jornalista         Joaquim de Fátima Coutinho

Editor              Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments