Centru Solidarida Sosial Ainaro Realija Surumutuk ho Autoridade Maubisse

0
385 views

Centru Solidarida Sosial Municipio Ainaro Realija Surumutuk ho Autoridade Lokal Postu Administrativo Maubisse

Kuarta Feira loron 29 fulan Jullu ne’e MSSI liu husi Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro Halao Enkontru ho Autoridade Lokal Postu Administrativo Maubisse. Surumutuk ida ne’e halao iha Edefisiu Postu administrativo Maubisse ne’ebe partisipa husi Xefe do Suku no Xefe de Aldeia Sira husi Suku Sia ne’ebe maka ejissti iha Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

Objetivo husi Surumutuk ida ne’e kolia kona ba servisu atendementu ba labarik sira husi risku no perigu ne’ebe akontese iha Municipio Ainaro, Inklui Postu Administrativo sira. Alende ida ne’e mo’os husu apoiu husi membru  rede, ho nu’une’e Funsionamentu servisu rede nian bele lao diak, ne’ebe’e maka foka liu ba kaju feto no labarik, inklui mo’os ba prosesu sira (Prosesu legal no Protesaun Sosail ba Vitima)

Ho ida ne’e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko,Pontu Fokal Violensia bajeia ba Jeneru Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro Natalina Bainco Marques Viana hateten, Enkontru ida hanesan Enkontru Rede Referal hodi apdeit hikas aktividade servisu ne’ebe maka halao ona, kona  ba atendementu ba feto no labarik feto sira ne’ebe sai vitima ba Violensia Domestika, no kaju abandona ne’ebe maka afeita liu ba feto no labarik iha Municipio Ainaro Inklui Postu Administativo ha’at iha Municipio Ainaro.

“Ita realija ita nia enkontru Rede Referal kolia nia assuntu kona ba atu apdeit kaju sira ne’ebe maka durante ne’e ita fo’o apoiu no prosesu sira ne’ebe maka durante ne’e ita akompanha hela prosesu iha oin tolu,prosesu ida premeiru presta deklarasaun iha investikasaun husi PNTL Municipio Ainaro,no mo’os sigundu iha Ministeriu Publik, ikus maka iha Tribunal iha tempu ne’ebe maka Julgamentu ita halo akompanhamentu ba Vitima sira. Apdeit mo’os kona ba apoiu Orsamentu sira ne’ebe maka ita prosesa husi Centru ba iha diresaun relevante hodi prosesa hodi hetan aprovasaun.” Hateten Natalina Bianco Pontu fokal Violensia bajea ba Jeneru Municipio Ainaro 29/07/2021.

Natalina kuntinua hatutan oras ne’e dadaun Apoiu ona orsamentu ba vitima hamutuk Tolu Nolu Resin Rua ne’ebe maka sei Prosesu hela iha Diresaun tamba kestaun Dokumentus.

Jornalista         Tereza Nunes

Editor              Moisese da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments