Claudino Mendonça Husu Xefe Suku Sira Resolve Kazu Violencia Domestika no Violasaun ba Minoridade Tenki Tuir dalan Legal

0
438 views

Ofisial Governo Lokal Postu Maubisse Claudino Mendonça Husu Xefe Suku Sira Resolve Kazu Violencia Domestika no Violasaun ba Minoridade Tenki Tuir dalan Legal.

Claudino Mendonça hato’o lia hirak ne’e, iha abrtura ba eskontru ne’ebe maka halao husi husi Ekipa Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro iha Edefisiu Postu Administrativo Maubisse Kinta Loron 29 fulan Jullu foin dadaun ne’e. Tuir nia hateten, dala barak Xefe suku hatene maibe dala barak mo’os Xefe suku la hatene, hodi resolve no hamate tia kaju Violasaun sira liu-liu ba labarik feto sira.

“Dala barak Xefe sira hatene maibe dala barak mo’os Xefe Suku sira la hatene, problema dala ruma resolve familiar, ne’ebe hamate tia deit iha Suku laran ou husi familia parte rua. Ho enkontru ida ne’e Xefe Suku sira tenki apdeit bebeik kona ba akontesementu sira hanesan ne’e, tamba iha dalan para bele hato’o husi Centru Solidaridade Sosial Municipio Ainaro, no mo’os iha NGO barak maka servisu kona ba ida ne’e hodi fo’o protesaun ba labarik minoridade sira liu-liu ba ba labarik feto sira ne’ebe maka hetan violasaun.” Hateten Claudino Mendonça hanesan Ofesial Governo Lokal Postu Administrativo Maubisse 29/07/2021.

Prtisipa iha Suruutuk ida ne’e Xefe do Suku Maubisse Vila, Hora-quic, Edi, Mau-Lau Fatubesi, no Xefe Suku Manetu Inklui Xefe Aldeia Nain Tolu husi Suku Aituto nian.

Jornalista         Tereza Nunes

Editor              Moisese da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments