Direktur Nasional Pre-Eskolar, Vizita Pre-Eskolar Komunitaria Suku Manetu Maubisse

0
422 views

Direktur Nasional Pre-Eskolar Ministeriu Edukasaun  Vizita Pre-Eskolar Komunitaria Suku Manetu Maubisse.

Loron 27 fulan Jullu ne’e Direktur Nasional Pre Eskolar, Inspektur Pre Eskolar Municipio Ainaro, Responsabel ba Programa Edukasaun husi Plan Internasional, Hamutuk Inspektur Eskola Postu Administrativo Maubisse Zona B halao Vizita iha Pre Eskolar Komunitario iha Suku Manetu Postu Administrativo Maubisse Municipio Ainaro.

Objetivo husi Vizita ida ne’e hodi hare deirita kondisaun Pre Eskolar ne’e, alende ida ne’e hodi  rona mo’os oinsa kontribuisaun husi inan aman sira nian ba prosesu de aprendisazen iha Pre Eskolar Komunitario ne’e. Ho Vizita ida ne’e hodi hare mo’os Prosesu konstrusaun ba Pre Eskolar Komunitario ne’ebe maka hetan Apoiu hosi Plan Intenasional no Servisu direita husi Komunidade sira iha Suku Manetu Maubisse ne’ebe maka besik finalija ona.

Hafoin de vizita no halao enkontru ho inan aman estudante sira iha Edefisiu Eskola EBF Suku Manetu ba Joenalista Radio Komunidade Maubisse Mau-Loko,Direktur Nasional Pre Eskolar Husi Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu,Domingos Belo Soares hateten katak, ho Vizita ida ne’e hodi hare liu ba kondisaun Pre Eskolar ida ne’e, ne’ebe maka hari’i husi Parseiru Plan Internasional.

“Mai Vizita iha fatin ida ne’e, ita nia Parseiru Plan Internasional loke Pre Eskolar Komunitaria  ida iha ne’e Suku Manetu, tamba ida ne’e maka tempu barak ona Pre Eskolar Komunitaria ne’e ejisti. Objetivo vizita ne’e atu hare liu kondisoens no fatin labarik sira hodi aprende, hare mo’os manorin sira iha ne’e, here mo’os kontribuisaun inan aman sira iha ne’e, ida ne’e maka ami presija atu hare.” Hateten Domingos Belo Soares Direktur Nasional Pre Eskolar 27/07/2021.

Direktur Nasional ne’e hato’o lia hirak ne’e hafoin de halao Enkontru ho inan aman manorin nain no Estudante sira iha Eskola EBF Suku Manetu Maubisse, no total Estudante iha Pre Eskolar Komunitaria Suku Manetu hamutuk Tolu Nolu Resin Nen (36) Kompostu husi Feto no Mane.

Entertanto iha loron ne’ebe maka hanesan kuntinua kedan Vizita hanesan iha Pre Eskolar Suku Manelobas Maubisse Municipio Ainaro.

Jornalista         Natalino Mendonça

Editor              Moises da Silva Magno          

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments