Plan Internasional Municipio Ainaro Inagura Sistema Be Mos Iha Aldeia Raebuti-Udo Suku Manutasi Postu Ainaro Villa

0
835 views

Plan Internasional Municipio Ainaro Inagura Sistema Be Mos Iha Aldeia Raebuti-Udo Suku Manutasi Postu Ainaro Villa.

Sistema be’e mos ida ne’e servisu Direita Husi Komunidade Sira ne’ebe hetan Apoiu Matreal no Tekniku hosi Plan Internasional. Ligado ho ida ne’e ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Jerente Plan Internasional Municipio Ainaro Valentim Spinola hateten.

“Ohin ita halo seremonia  Inagirsaun ba Be ida ne’ebe’e maka Plan Internasional Apoiu no Suporta Matreal ho Teknik ninian, ita nia Sistema ne’ebe maka ita halo maka hanesan ita simpere Suporta sira ho Matreal no Teknik nian atu nu’une Komunidade sira maka servisu no sira maka kontribui halo obras ida ne’e to remata. Husi Plan Internasional Mo’os uluk nanain hakarak Apresia ba komunidade liu-liu ba komunidade Aldeia ida ne’e ne’ebe sira servisu makas tebes bele finalija servisu ida ne’e,  no husu nafatin ba komunidade sira atu kuidadu be ida ne’e e tau mo’os seguransa ba fasilidade sira ne’e.” Hateten Jerente Plan Municipio Ainaro ba Racom Maubisse 16/06/2021.

Tuir xefe do suku Manutaci Manuela da Silva Caldas hateten be mos ne’ebe dada no inagura dadaun ne’e ba Aldeia Raebuti-Udo ba total Xefe familia Nen Nolu Resin ne’ebe maka benefisia direra ba be’e ida ne’e.

“Be ida ne’e dada ba komunidade Suku Mantaci Aldeia Raebuti-Udo uma kain Nen Nolu ho resin maka benefisu ba be ida ne’e, Senti hanesan Kontenti no agradese tebes ba Plan Internasional, ne’ebe nia Suporta ohin loron hetan be mos tamba durante tinan barak komunidade sira hakerik ba be mos. Maibe ho Plan nia  Suporta tomak ho Matreal no ami ho komunidade Kontibui serbisu ikus mai ohin loron hetan rejultado be mos ba uma kain idak-idak.” Dehan Xefe do Suku Manutaci 16/06/2021.

Antes ne’e komunidade dada be’e ida ne’e liu husi sistema tradisional ne’ebe dada ho au deit hanesan Xefe Aldeia Raebuti-Udo Alipio de Araujo Kuntinua haktuir.

“Be ida ne’e hahu kedan iha Tempu Indonesi nian Katuas sira ta’a au maka hodi dada be’e ba to iha Diur-Udo. 1994 hetan Apoiu husi Depnaker hodi besi mai servisu dada be ne ba, iha fali ukun an ne’e buat ne’e a’at hotu ona besi sira ne’e kotu hotu ona, NGO Catitas hodi fali besi mai ami kuntinua servisu fali iha 2009 ida ne’e foin a’at junta sira ne’e kotu hotu ona  entaun Ami Rekomenda fali ba Plan Internasional fo Apoiu fali Matreal mai iha Fulan Otubro 2020 tamba Covid Ami foin maka hahu fali servisu ne’e iha dia 3 de Maio 2021 no remata iha 10 de Junho 2021.” Haktuir Xefe Aldeia Raebuti-Udo 16/06/2021.

Entretanto be’e ida ne’e rasik dada husi HUT-LAU Suku Manutaci ne’ebe maka benefisia direita ba Familia uma kain Nen nolu Resin Tolu (63)

Jornalista         :Junior Martins Villa

Editor              :Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments