Komunidade Aldeia Raemara Suku Edi Maubisse ho Inisiativa ke’e rasik Estrada

0
974 views

Komunidade Aldeia Raemara Suku Edi ho Inisiativa ke’e rasik Estrada hodi hein Governo nia Tulun.

Estrada ne’ebe maka komunidade sira ke dadaun Kauje Kilo Nen liga husi Raemera mai Postu Administrativo Maubisse nu’une bele fasilita komunidade sira transporta sira produtu lokal asesu mai iha Merkado. Ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko Kinta Loron 17 fulan junho ne’e Komunidade Octavianos de Jesus Tilman hateten.

“Estrada maka Faktor Importante ba iha Seitor Sira Seluk hanesan Edukasaun Saude no Eletrisidade.Entau kolia kona ba Edukasaun, Eletrisidade Be mos no Saniamentu Ami nafatin sai Vitima Tamba Laiha Estrada. Durante ne’e ami nia inan aman sira komesa husi 1975 mai to agora Estrada ne’e ami ke nafatin.” Hateten Komunidade Octavianos 17/06/2021.

Tuir Xefe Juventude Suku Edi Postu Administrativo Maubisse João Carlos Mendonca Kuntinua hateten kona Kondisaun Estrada ne’e Vice Ministro Obras Publika To’o direita iha Area ne’eba hodi Promete ba komunidade Aldeia Raemera kona ba Konstrusaun Estrada ne’e, mai to ohin loron laiha Rejultado Ruma. Ho Rajaun hirak ne’e maka Komunidade sira kria inisitiva rasik hodi servisu ho Voluntariomente  hodi hein Governo nia Tulun.

“Tamba saida durante ne’e ami rasik la Senti Dezemvolvementu? ema fatin hot-hotu iha Estrada mas ami hosi ami ki’ik to  ami bot la iha Estrada. Ho ami nia hanoin sira ne’e ami tur hamutuk hodi disidi katak mai ita rasik ke maske kareta la tama maibe ita esforsu para motor bele tama netik ba ita nia Aldeia ida ne’e. Maske Vise Ministro Obras Publiku mai toba kalan ida iha ne’e iha fulan Otubro hodi Promete ba ami katak  sei mai suru Estrada ne’e  fulan Janero 2020 mai to’o ohin loron junho 2021 maibe laiha rejultado ida.” Kuntinua hateten Xefe Juventude Suku Edi 17/06/2021.

Entertanto Estrada ne’ebe maka Komunidade sira ke dadauk ne’e Kuaje Kilo nen husi Aldeia Raemera liga Postu Administrativo Maubisse. Estrada ne’ebe maka ke dadaun hosi komunidade ne’e sei asesu ba familia uma kain Atus ida Rua Nolu Resin Hitu (227) e aktividade Servisu Semana ida Serevisu Loron tolu kada Semana.

Jornalista Junior Martins Villa

Editor Moises Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments