Adjunto Komandante PNTL Municipio Ainaro Victor da Costa “Municipiu Ainaro Livre ona Husi SS Maibe husu Atu Kumpri Regras EE”.

0
1,000 views

Municipio Ainaro Livre ona hosi Serka Sanitaria Maibe husu Atu Kumpri Regras Estado Emerjenjia.

Lia hirak ne’e hato hosi Adjuntu Komandante PNTL Municipio Ainaro Suprentendente Asistente Victor da Costa Liga ho Situasaun Seguransa Enjeral iha Municipio Ainaro, Wainhira Akompanha Administrador Municipio Ainaro ho ekipa Distribui Matreal Konstrusaun ba Eskola Edi Dorabi no Familia Vitima inundasaun ne’ebe halao iha Suku Edi Loron 2 fulan Junho 2021 foin lalais ne’e.

“Enjeral Stuasaun Seguransa iha Municipio Ainaro Provisoriu  kontroladu ita iha hela Estado Emerjenjia ba dala Sanolu resin ha’at (14) Grasas Adeus Municipio Ainaro Agora laiha ona Serka Sanitaria maibe ita kumpri nafatin regras Estadu Emerjenjia katak ita nafatin sensibilija ba ita nia komunidade atu hado’ok an hosi moras Pandemia Covid-19 atu nu’une’e ita nia komunidade moris  ho saudavel  bele halao aktividade normal fila fali.” Hateten Adjuntu Komandante PNTL ba Racom Maubisse 02/06/2021 iha Suku Edi.

Husu mo’os ba Joventude sira atu kopera nafatin ho autoridade lokal sira hodi kontribui ba Paz no estabilidade.

“Hanesan Seguransa atu apela mo’os ba joven sira atu ko’opera ho Autoridade Komunitaria sira hanesan Xefe do suku Ops Xefe Aldeia Sira. Ne’e duni husu nafatin Autoridade sira liu-liu Autoridade Suku iha komunikasaun diak ho Autoridade Seguransa hodi nu’une’e ita bele prevene diak liu tan Situasaun Seguransa atu hotu-hotu bele hetan liberdade atu bele servisu no estuda hodi hare ba idak-idak nia moris.”Hateten Adjuntu Komandante.

Tamba ne’e atu halo ida ne’e ema idak-idak tenki iha maturidade ne’ebe diak hodi kontribui ba Paz no Estabilidade iha rai ida ne’e.

Jornalista         : Augostu Alves

Editor              : Moises da Silva Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments