Mario Jose Afonsu ho idade 21 hakotu vida ho Tara-an iha Suco Maubisse Villa

0
606 views

Tuir kronolojia  husi  akontesimentu taran ne’e,   Joaquim Afonsu nu’udar Aman husi Matebian Mario Jose Afonso ba jornalista radio komunidade Maubisse Mauloko  haktuir , iha meudia matebian rasik sei chok hela etu no sei ba sosa sigaru iha kios, hafoin de ida ne’e matebian tamna iha Kuarto laran hodi hakotu viagen moris iha Mundo ne’e ho tali

 “Kronolijia ne’e meudia nia rasik  sei Chok hela etu han tina etu nia sei ba sosa sigaru iha kios Sorin fila fali mai nia inan sai tia ba liur nia tama ba iha kuartu varanda savi odamantan no jenela nia tara an tia nia inan tama mai uma lara kuartu be nia tara an ba ne’e odamatan ho janela nia metin hotu.Entaun nia inan bolu ba Vizinhu hodi  tuku odamatan dere  janela labarik la hatan, entaun  Selok deit  Janela hare hosi janela labarik Mate liu tia ona.” Haktuir aman Hosi matebian ba Jornalista Radio Komunidade Maubisse Mauloko 28.05.2021.

 Aman hosi matebiab Kuntinua hateten, durante ne matebian nunka halo problema ruma ho familia uma laran e mo’os vizinho sira, no matebian durante ne sofre moras mental no hetan ona tratamentu iha Hospital Nasional Quido Valedades Dili.

“Matebain Problema ho nia Maun Alin sira iha uma laran laiha ho Vizinhu Mo’os laiha so matebian Infrenta duni moras mental iha fulan Setembro 2020 tinan Kotuk ami halao tia Tratamentu lori nia ba iha Hospital Nasional Quido Valadares nia simu tia ona Aimoruk Moras Mental nian to iha loron 22 fulan Febreiro 2021. Depois de ida ne’e iha 23 de Marco atu tun tan ba foti Aimoruk ami la ba foti tamba Serka Sanitaria lao ona iha Timor laran Tomak Tamba ne’e iha Loron 23 de Marco ne’e la ba foti Aimoruk Moras Mental nian ne’e to’o Agora Matebian hakotu vida.”

Entertantu Kazu Tara An Ne Akontese iha Postu Administrativu Maubisse Munisipio Ainaro, Parte PNTL To Kedas Iha Fatin Akontesimentu Hodi Halo  Identufikasaun ba kazu tara an ne,  no to oras ne parte familia halao ona prosesu funebre.

Jornalista Augusto Alves

Editor Moises Magno

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments